پرسشنامه ﻧﻘﺶ تعارض و ابهام

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۱۴
ابعاد پرسشنامه ۲
سال انتشار ۱۹۸۳
نویسندگان هاوس و همکارن
مخفف RCA
نام انگلیسی پرسشنامه Role Conflict and Ambiguity

توضیحات تکمیلی

ﻣﻘﯿﺎس اﺑﻬﺎم - ﺗﻌﺎرض ﻧﻘﺶ ﺗﻮﺳﻂ ﻫﺎوس، اﺳﮑﺎﻟﺮ، و ﻟﻮاﻧﻮﻧﯽ در ﺳﺎل ١٩٨٣ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. اﯾﻦ ﻣﻘﯿﺎس ١٤ ﺳﻮال دارد. اﺑﻬﺎم ﻧﻘﺶ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻓﻘﺪان وﺿﻮح اﻃﻼﻋﺎت درﺑﺎره اﻧﺘﻈﺎرات ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﯾﮏ ﺷﺨﺺ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪه اﺳﺖ (ﮐﺎﻫﻦ و ﻫﻤﮑﺎران، ١٩٦٤). ﮐﻠﻮي و ﺑﺎرﻟﯿﻨﮓ (١٩٩٠) در ﭘﮋوﻫﺶ ﺧﻮد رواﯾﯽ ﺳﺎزه و ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ را ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار داد و آنﻫﺎ را ﻣﻄﻠﻮب ﮔﺰارش ﻧﻤﻮد. اﺑﻮﻟﻘﺎﺳﻤﯽ، ﮐﯿﺎﻣﺮﺛﯽ، آرﯾﺎﭘﻮران و درﺗﺎج (١٣٨٥) در ﭘﮋوﻫﺸﯽ از اﯾﻦ ﻣﻘﯿﺎس اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮدﻧﺪ. ﺿﺮﯾﺐ آﻟﻔﺎي ﮐﺮﻧﺒﺎخ اﯾﻦ ﻣﻘﯿﺎس ٠/٨٩ ﮔﺰارش ﻧﻤﻮدﻧﺪ. آنﻫﺎ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺿﺮاﯾﺐ اﻋﺘﺒﺎر ﺧﺮده ﻣﻘﯿﺎس اﺑﻬﺎم ﻧﻘﺶ، و ﺧﺮده ﻣﻘﯿﺎس ﺗﻌﺎرض ﻧﻘﺶ را ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ٠/٧١ و ٠/٦٦ ﮔﺰارش ﻧﻤﻮدﻧﺪ. اﻋﺘﺒﺎر و رواﯾﯽ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ در ﭘﮋوﻫﺶ دوﻧﺎﻟﺪ و دوﻧﺎﻟﺪ (٢٠٠١) ﻣﻮرد ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. در ﭘﮋووﻫﺶ آﻗﺎﯾﯽ، ﺟﻼﻟﯽ، ﺣﺴﻦزاده و اﺻﻼن (١٣٩٠) ﻧﯿﺰ ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺿﺮﯾﺐ آﻟﻔﺎي ﮐﺮوﻧﺒﺎخ ﺑﺮاي اﺑﻬﺎم ﻧﻘﺶ ٠/٧٥ و ﺑﺮاي ﺗﻌﺎرض ﻧﻘﺶ ٠/٨١ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ.

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری تعارض زناشویی

پرسشنامه تعارض کار و خانواده

پرسشنامه راهبردهای مدیریت تعارض

۱۹۹۸

پرسشنامه تعارض زناشویی تجدیدنظر شده (MCQ-R)

مبانی نظری تعارض کار خانواده

مبانی نظری راهبردهای مدیریت تعارض

ابزار مدیریت تعارض ارتباط سازمانی

۱۹۸۲

پرسشنامه تعارض فردی

۱۳۸۹

پرسشنامه تعارضات سازمانی

۱۳۹۰

پرسشنامه سبک مدیریت تعارض مدیر مدارس

۱۹۹۴