پرسشنامه ﻫﻮش اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۴۵
ابعاد پرسشنامه تک عاملی
سال انتشار ۲۰۰۸
نویسندگان آﻧﮓ ﺗﻮن ﺗﺖ
مخفف پرسشنامه ﻫﻮش اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
نام انگلیسی پرسشنامه Social Intelligence Questionnaire

توضیحات تکمیلی

ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻫﻮش اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺗﺖ ﺗﻮﺳﻂ آﻧﮓ ﺗﻮن ﺗﺖ در ﺳﺎل ٢٠٠٨ (ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از اﻣﯿﻦﭘﻮر، ٢٠١٣) ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﯽ ﻫﻮش اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪ. ﻧﺴﺨﻪ اﺻﻠﯽ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ داراي ٤٥ ﻣﺎده اﺳﺖ اﻣﺎ در ﻧﺴﺨﻪ اﯾﺮاﻧﯽ ٩ ﻣﺎده ﺣﺬف ﺷﺪه و ٣٦ ﻣﺎده ﻣﻮرد ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ در ﻧﻤﺮهﮔﺬاري اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻣﺎدهﻫﺎي ٥، ١٠، ١٤، ١٦، ١٧، ٢٦، ٣٣، ٣٩ و ٤٠ را ﺣﺬف ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ (ﺻﻔﺎريﻧﯿﺎ، ﺳﻠﮕﯽ و ﺗﻮﮐﻠﯽ، ١٣٩٠). رواﯾﯽ و ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ در ﭼﻨﺪ ﭘﮋوﻫﺶ اﯾﺮاﻧﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ. آﻧﮓ ﺗﻮن ﺗﺖ (٢٠٠٨، ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از اﻣﯿﻦﭘﻮر، ٢٠١٣) رواﯾﯽ و ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ را رﺿﺎﯾﺖ ﺑﺨﺶ ﮔﺰارش ﮐﺮده اﺳﺖ. در ﭘﮋوﻫﺶ اﻣﯿﻦﭘﻮر (٢٠١٣) ﻧﯿﺰ ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﻪ روش آﻟﻔﺎي ﮐﺮوﻧﺒﺎخ ٠/٦٩ ﮔﺰارش ﺷﺪ. در ﯾﮏ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﯿﺰ ﮐﻪ در اﯾﺮان و ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺸﺨﺼﺎت رواﻧﺴﻨﺠﯽ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ، ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﻪ روش آﻟﻔﺎي ﮐﺮوﻧﺒﺎخ ٠/٧٨، ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ ﺑﻪ روش دو ﻧﯿﻤﻪ ﮐﺮدن ٠/٧٦ و ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ ﺑﻪ روش ﺑﺎزآزﻣﺎﯾﯽ ٠/٧٥ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ رواﯾﯽ ﻫﻤﺰﻣﺎن اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻫﻮش ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ ﺷﺮﯾﻨﮓ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﯾﺪ و ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ٠/٧٥ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ (ﺻﻔﺎريﻧﯿﺎ، ﺳﻠﮕﯽ و ﺗﻮﮐﻠﯽ، ١٣٩٠).

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

پرسشنامه نقش تلویزیون در مدیریت بحران های طبیعی از دیدگاه کارشناسان رسانه ملی

۱۳۹۴

پرسشنامه بررسی نگرش دانشجویان نسبت به پوشش زنان

۱۳۹۳

پرسشنامه سنجش کیفیت خدمات

۱۳۹۳

پرسشنامه رابطه بازاریابی رابطه مند و جذب بیمه گذاران

۱۳۹۴

پرسشنامه سنجش رفتارهای پرخاشگرانه

۱۳۸۷

پرسشنامه مهارت های اجتماعی

۱۹۹۹

پرسشنامه جغرافیای پزشکی

۱۳۹۵

پرسشنامه عملکرد سازمانی

۲۰۱۰

پرسشنامه مدیریت دانش

۱۹۹۴

پرسشنامه رابطه بین مدیریت منابع انسانی و کیفیت زندگی کاری با بهره وری نیروی انسانی

۱۳۹۴