پرسشنامه ﻫﻮش ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۲۰
ابعاد پرسشنامه ۴
سال انتشار ۲۰۰۶
نویسندگان آنگ و همکارن
مخفف CIQ
نام انگلیسی پرسشنامه Cultural Intelligence Questionnaire

توضیحات تکمیلی

ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻫﻮش ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺷﺎﻣﻞ ٢٠ ﺳﻮال ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ اﻧﮓ و ﻫﻤﮑﺎران در ﺳﺎل ٢٠٠٦ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ . اﻧﮓ و ﻫﻤﮑﺎران (٢٠٠٦)ﺿﺮﯾﺐ آﻟﻔﺎي ﮐﺮوﻧﺒﺎخ ﺑﺮاي اﺑﻌﺎد اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ را ﮔﺰارش ﻧﻤﻮدﻧﺪ. آنﻫﺎ ﺿﺮﯾﺐ آﻟﻔﺎي ﻋﺎﻣﻞ راﻫﺒﺮدي را ٠/٧٦، ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ٠/٨٤، اﻧﮕﯿﺰﺷﯽ ٠/٧٦ و ﻋﺎﻣﻞ رﻓﺘﺎري را ٠/٨٣ ﮔﺰارش ﻧﻤﻮده اﻧﺪ. اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ در ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ در اﯾﺮان ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. رواﯾﯽ ﻣﺤﺘﻮاﯾﯽ و ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻫﻮش ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺗﻮﺳﻂ ودادي و ﻋﺒﺎﺳﻌﻠﯽزاده (١٣٨٨) و ﺗﺴﻠﯿﻤﯽ، قلی پور، وردی نژاد و من آل آقا (١٣٨٨) مورد ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. در ﭘﮋوﻫﺶ ﻗﺪمﭘﻮر، ﻣﻬﺮداد و ﺟﻌﻔﺮي (١٣٩٠) ﻧﯿﺰ ﺑﺮاي ﺗﻌﯿﯿﻦ رواﯾﯽ از رواﯾﯽ ﻣﺤﺘﻮاﯾﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﯾﺪ و ﻧﻈﺮات ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن و ﺻﺎﺣﺒﻨﻈﺮان ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺪ و ﻣﻮرد ﺗﺎﯾﯿﺪ آﻧﻬﺎ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺿﺮﯾﺐ آﻟﻔﺎي ﮐﺮوﻧﺒﺎخ ﺑﺮاﺑﺮ ٠/٨٥ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ.

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

پرسشنامه نقش تلویزیون در مدیریت بحران های طبیعی از دیدگاه کارشناسان رسانه ملی

۱۳۹۴

پرسشنامه بررسی نگرش دانشجویان نسبت به پوشش زنان

۱۳۹۳

پرسشنامه سنجش کیفیت خدمات

۱۳۹۳

پرسشنامه رابطه بازاریابی رابطه مند و جذب بیمه گذاران

۱۳۹۴

پرسشنامه سنجش رفتارهای پرخاشگرانه

۱۳۸۷

پرسشنامه مهارت های اجتماعی

۱۹۹۹

پرسشنامه جغرافیای پزشکی

۱۳۹۵

پرسشنامه عملکرد سازمانی

۲۰۱۰

پرسشنامه مدیریت دانش

۱۹۹۴

پرسشنامه رابطه بین مدیریت منابع انسانی و کیفیت زندگی کاری با بهره وری نیروی انسانی

۱۳۹۴