پروتکل درمانی در گروه‌ درمانگری شناختی - رفتاری افسردگی

قیمت ۲۰,۰۰۰ تومان
تعداد صفحات ۶
ماخذ
تعداد جلسات ۱۷
نویسندگان
تاریخ

توضیحات تکمیلی

پروتکل درمانی در گروه‌ درمانگری شناختی - رفتاری افسردگی این پروتکل شامل هفده جلسه می باشد، که عناوین برخی از این جلسات شامل موارد زیر است: راهبردهاي مقابله‌اي مرتبط با باورهاي محوري و زيربنايي، « شناخت‌هاي عميق»، مفهوم پيش فرض‌هاي شرطي و باورهاي محوري و مهم، معرفي «افكار بديل» و چگونگي ثبت آنها، تشريح مدل زيستي، رواني، اجتماعي افسردگي و مطرح كردن پنج مؤلفة مهم آن، نشان دادن رابطة بين فعاليت‌ها و خلق (براي مثال چه فعاليت‌هايي باعث بهبود خلق و چه فعاليت‌هايي سبب بدتر شدن خلق مي‌شود) و تمركز روي تركيب فعاليت‌هاي شاد و همراه با تسلط براي اثبات تعادل در تقويت. دانلود پروتکل درمانی در گروه‌ درمانگری شناختی - رفتاری افسردگی

محصولات مرتبط

نام محصول تعداد صفحات سال ساخت +سبد خرید

مقیاس پاسخ های نشخواری در افسردگی

پرسشنامه رفتاری کودکان (CBQ)

پرسشنامه اختلالات رفتاری کودکان

پرسشنامه روابط بنیانی بین فردی رویکرد رفتاری

تنظیم رفتاری در ورزش

چک لیست رفتاری کودک

پرسشنامه رفتاری کودکان

سیستم بازداری رفتاری/سیستم فعال-سازی رفتاری (BIS/BAS)

پرسشنامه افسردگی دانشجویان دانشگاه (USDI)

پرسشنامه افسردگی بک – ۲ (BDI-II)