پروتکل درمانی در گروه ‌درمانگری شناختی- رفتاری اختلال‌های افسردگی و هراس اجتماعی به‌صورت همبود

قیمت ۲۰,۰۰۰ تومان
تعداد صفحات ۱۱
ماخذ
تعداد جلسات ۱۹
نویسندگان
تاریخ

توضیحات تکمیلی

ین پروتکل شامل ١٩ جلسه می باشد، که عناوین برخی از این جلسات شامل موارد زیر است: معرفي مفهوم بازگشت در اختلال، راهبردهاي بديل مقابله‌اي به بيماران، مفهوم شناخت‌هاي عميق، معرفي رويكرد شناخت- رفتار درماني به افسردگي و هراس اجتماعي، تشريح مدل زيستي رواني اجتماعي افسردگي و هراس اجتماعي، و معرفي پنج مؤلفه، مشخص كردن رابطة بين حالت خلقي و رفتار و تعيين و مشخص كردن «تغييرات خلق» و «تغييرات ايجادشده در شدت اضطراب» براي هدف قراردادن آنها با مداخله‌هاي شناختي