پروتکل آموزش تفاوت های جنسیتی

قیمت ۲۰,۰۰۰ تومان
تعداد صفحات ۱۳
ماخذ شفیعی نیک آبادی، نجمه. (۱۳۹۲).بررسی اثر بخشی آموزش تفاوت های جنسیتی به زوجین بر سازگاری و رضایت زناشویی. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد خمینی شهر.
تعداد جلسات ۸
نویسندگان
تاریخ

توضیحات تکمیلی

این پروتکل شامل هشت جلسه می باشد، که عناوین برخی از این جلسات شامل موارد زیر است: تفاوت در غلبه بر استرس، تفاوت در باورها، تفاوت در انگيزه ها، تفاوت هاي فيزيولوژيك، آگاه شدن زوجين نسبت به تفاوت در ارزش ها، آگاه شدن زوجين نسبت به تفاوت در انگيزه و تفاوت در نيازها.

محصولات مرتبط

نام محصول تعداد صفحات سال ساخت +سبد خرید

پرسشنامه عوامل اجتماعی مرتبط با تغییر نگرش های جنسیتی

پروتکل آموزش تفاوتهای جنسیتی

۸ ۲۰۱۱