پروتکل آموزش مهارت های تحمل پریشانی مبتنی بر رفتار درمانی دیالکتیک

قیمت ۲۰,۰۰۰ تومان
تعداد صفحات ۳
ماخذ
تعداد جلسات ۸
نویسندگان
تاریخ

توضیحات تکمیلی

پروتکل آموزش مهارت های تحمل پریشانی مبتنی بر رفتار درمانی دیالکتیک : آموزش مهارت های تحمل پریشانی مبتنی بر رفتار درمانی دیالکتیک به صورت ٨ جلسه ی گروهي ٤٥ دقيقه ای برگزار می شود. در طي هر جلسه تکنيک های خاصي به صورت قلم و كاغذی به افراد آموزش داده خواهد شد. تکنيک های آموزش داده شده در هر جلسه به عنوان تکنيک خانگي تا جلسه بعد ارائه و در ابتدای جلسه بعدی پس از مرور تکاليف خانگي و بر طرف كردن اشکالات، تکنيک جديد آموزش داده می شود. عناوین برخی از جلسات این پروتکل شامل موارد زیر است: توجه برگردانی از طریق ترک موقعیت و تصویر سازی از مکان امن. دانلود پروتکل آموزش مهارت های تحمل پریشانی مبتنی بر رفتار درمانی دیالکتیک

محصولات مرتبط

نام محصول تعداد صفحات سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری معنا درمانی

مبانی نظری نمایش درمانی

پروتکل طرحواره درمانی هیجانی

۳

پروتکل معنا درمانی

۱۱ ۱۹۵۹

پروتکل گروه درمانی به شیوه تحلیل وجودی

۲۱

پروتکل آموزش روش درمانی «کاهش استرس بر پایۀ ذهن آگاهی»

۶

پروتکل آموزش شناخت درمانی در کاهش نگرش‌های ناکارآمد و باورهای مرتبط با مصرف مواد

۱۵

پروتکل رفتار درمانی دیالکتیک

۱۰

پروتکل طرحواره درمانی

۸ ۱۳۸۹

پروتکل آموزش روان درمانی حمایتی

۲