پروتکل آموزش مهارت های حل مسئله

قیمت ۲۰,۰۰۰ تومان
تعداد صفحات
ماخذ حیدری، ش.، و رسول زاده طباطبایی، ک. (۱۳۸۶). بررسی تاثیر آموزش مهارت های حل مساله در کاهش تمایل به فرار دختران نوجوان در معرض فرار. فصلنامه خانواده پژوهی، ۱۰ (۳): ۵۸۵-۵۷۳.
تعداد جلسات
نویسندگان دیکسون و کلوور
تاریخ ۱۹۸۴

توضیحات تکمیلی

پروتکل آموزش مهارت های حل مسئله : خودآگاهی به شناخت فرد از نقاط ضعف و قوت رفتار خود  و حل مساله به عنوان مهارتی که شما می توانید درهنگام برنامه ریزی برای برخورد با مشکلات زندگی از آن استفاده کنید تعریف شد. استفاده از حل مساله موجب افزایش اعتماد به نفس شما می شود وقتی شما بدانید که از مهارتهای حل مساله خوبی برخوردارید احساس توانمندی وتسلط در شما تقویت می شود. دانلود پروتکل آموزش مهارت های حل مسئله

محصولات مرتبط

نام محصول تعداد صفحات سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری مهارتهای زندگی

پرسشنامه مهارت های اجتماعی

آزمون مهارت اجتماعی

پرسشنامه مهارتهای اجتماعی - فرم معلم

پرسشنامه مهارت های مطالعه (SSI)

پرسشنامه مهارت های مدیرت زمان

پرسشنامه مهارت های زندگی فرم کوتاه

پرسشنامه مهارتهای خودمدیریتی

پروتکل آموزش مهارت های ارتباط موثر مینه سوتا

۲ ۱۳۸۵

پروتکل آموزش مهارت های تحمل پریشانی مبتنی بر رفتار درمانی دیالکتیک

۳