پروتکل اجتماع درمان مدار

قیمت ۲۰,۰۰۰ تومان
تعداد صفحات ۳۰
ماخذ
تعداد جلسات
نویسندگان
تاریخ

توضیحات تکمیلی

پروتکل اجتماع درمان مدار

محصولات مرتبط

نام محصول تعداد صفحات سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری معنا درمانی

مبانی نظری نمایش درمانی

پرسشنامه ارزیابی عوامل استقرار مدارس هوشمند

پروتکل طرحواره درمانی هیجانی

۳

پروتکل معنا درمانی

۱۱ ۱۹۵۹

پروتکل گروه درمانگری شناختی - رفتاری توهم های شنیداری در اسکیزوفرنیا

۲۰۱۱

پروتکل درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد هیز

۲ ۲۰۰۴

پروتکل درمان شناختی رفتاری براساس الگوی هافمن

۲

پروتکل پکیج آموزش درمان فراشناخت

۲

پروتکل گروه درمانی به شیوه تحلیل وجودی

۲۱