پروتکل ایماگوتراپی

قیمت ۲۰,۰۰۰ تومان
تعداد صفحات ۱۸
ماخذ
تعداد جلسات ۸
نویسندگان
تاریخ

توضیحات تکمیلی

این پروتکل شامل هشت جلسه می باشد، که عناوین برخی از این جلسات شامل موارد زیر است: برقراري ارتباط، بازبینی تکالیف، كشف ناكامي هاي اصلي دوران كودكي و نحوه واكنش به آنها، آموزش کارکرد و اهمیت مغز در ناکامی های ارتباطی، مرور خاطرات دوران كودكي و كشف ساختار ايماگو تصوير ذهني از خود فرد.

محصولات مرتبط

نام محصول تعداد صفحات سال ساخت +سبد خرید

پروتکل طرحواره درمانی هیجانی

۳

پروتکل معنا درمانی

۱۱ ۱۹۵۹

پروتکل گروه درمانگری شناختی - رفتاری توهم های شنیداری در اسکیزوفرنیا

۲۰۱۱

پروتکل آموزش تفاوتهای جنسیتی

۸ ۲۰۱۱

پروتکل درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد هیز

۲ ۲۰۰۴

پروتکل آموزش مهارت های ارتباط موثر مینه سوتا

۲ ۱۳۸۵

پروتکل مداخله بخشش بر اساس مدل رابرت انرایت

۴ ۲۰۰۱

پروتکل درمان شناختی رفتاری براساس الگوی هافمن

۲

پروتکل آموزش مهارت های حل مسئله

۱۹۸۴

پروتکل پکیج آموزش درمان فراشناخت

۲