پروتکل جلسات آموزشی مهارت های مقابله و مدیریت استرس و توانایی های تحصیلی

قیمت ۲۰,۰۰۰ تومان
تعداد صفحات ۴
ماخذ
تعداد جلسات ۸
نویسندگان
تاریخ

توضیحات تکمیلی

این پروتکل شامل هشت جلسه می باشد، که عناوین برخی از این جلسات شامل موارد زیر است: آشنایی با طبیعت و اثرات استرس، قاطعیت آموزی (ابراز وجود) و حل مسأله، تغییرات شخصیتی ناشی از استرس، روش خویشتن داری، روش دوری گزینی، جست و جوی حمایت اجتماعی، مسوؤلیت پذیری و حل مدبرانه ی مسأله.

محصولات مرتبط

نام محصول تعداد صفحات سال ساخت +سبد خرید

پرسشنامه سازگاری تحصیلی دانش آموزان دبیرستانی

ﺳﻨﺠﺶ فرسودگی تحصیلی مسلش - نسخه دانشجویان

پرسشنامه تاب‌ آوری تحصیلی (ARI)

پرسشنامه انگیزش پیشرفت تحصیلی

پرسشنامه توانایی تصویرسازی ورزشی

پرسشنامه اشتیاق تحصیلی، اشتیاق رفتاری، عاطفی و شناختی

مبانی نظری پیشرفت تحصیلی

مبانی نظری انگیزه پیشرفت تحصیلی

مبانی نظری پیشرفت تحصیلی

پرسشنامه ﺳﻨﺠﺶ توانایی فردی در جمعیت کاری