پروتکل درمانی کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی

قیمت ۲۰,۰۰۰ تومان
تعداد صفحات ۱۸
ماخذ
تعداد جلسات ۸
نویسندگان
تاریخ

توضیحات تکمیلی

این پروتکل شامل هشت جلسه می باشد، که عناوین برخی از این جلسات شامل موارد زیر است: پذیرش و تغییر، آشنایی و تبیین مفهوم هدایت خودکار ، رویارویی با موانع (واکنش به فعالیت های روزانه )، آگاهی از تنفس یا تنفس آگاهانه و اجازه / مجوز حضور (پذیرش افکار و احساسات).

محصولات مرتبط

نام محصول تعداد صفحات سال ساخت +سبد خرید

پروتکل درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد هیز

۲ ۲۰۰۴

پروتکل آموزش روش درمانی «کاهش استرس بر پایۀ ذهن آگاهی»

۶

پروتکل آموزش مهارت های تحمل پریشانی مبتنی بر رفتار درمانی دیالکتیک

۳

پروتکل جلسات مداخله هوش معنوی و ذهن آگاهی

۹

پروتکل درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد برای افسردگی

۱۰

پروتکل درمانی ذهن آگاهی

۹

مبانی نظری ذهن آگاهی

پرسشنامه خودآگاهی هیجانی

پرسشنامه ﺳﻨﺠﺶ ذهن آگاهی ورزشی

پرسشنامه آگاهی از بیمه