پروتکل درمان افسردگی با رویکرد شناختی رفتاری (CBT)

قیمت ۲۰,۰۰۰ تومان
تعداد صفحات ۲۳
ماخذ
تعداد جلسات ۱۲
نویسندگان
تاریخ

توضیحات تکمیلی

این پروتکل شامل دوازده جلسه می باشد، که عناوین برخی از این جلسات شامل موارد زیر است: بیمار را تشویق کنید تا خودمروررا انجام دهد، بهبود روابط با دیگران باعث بهبود خلقتان می شود، ایجاد مهارت جهت مدیریت افسردگی، درمان شناختی رفتاری افسردگی ، تمرین برخی از استراتژی های افزایش افکار مثبت و کاهش افکار منفی و لیست فعالیت های لذتبخش.

محصولات مرتبط

نام محصول تعداد صفحات سال ساخت +سبد خرید

پرسشنامه رفتاری کودکان (CBQ)

پرسشنامه اختلالات رفتاری کودکان

پرسشنامه روابط بنیانی بین فردی رویکرد رفتاری

تنظیم رفتاری در ورزش

چک لیست رفتاری کودک

پرسشنامه رفتاری کودکان

سیستم بازداری رفتاری/سیستم فعال-سازی رفتاری (BIS/BAS)

پروتکل گروه درمانگری شناختی - رفتاری توهم های شنیداری در اسکیزوفرنیا

۲۰۱۱

پروتکل درمان شناختی رفتاری براساس الگوی هافمن

۲

پروتکل‌ گروه‌درمانگری شناختی - رفتاری اختلال وسواس فکری،عملی

۵ ۲۰۰۴