پروتکل راهبردهای شناختی بر اساس پی کیو ۴ آر

قیمت ۲۰,۰۰۰ تومان
تعداد صفحات ۳۲
ماخذ
تعداد جلسات
نویسندگان
تاریخ

توضیحات تکمیلی

به منظور گردآوری اطلاعات در این پژوهش از آزمونهای معلم ساخته تشریحی (از متون ساده و دشوار کتاب های درسی) استفاده شد. به منظور مقایسه دو گروه آزمایش و کنترل از نظر میزان دانش پیشین، از دروس تاریخ،علوم تجربی و زبان انگلیسی پایه سوم راهنمایی سه پیش آزمون به عمل آمده، و در پایان طرح نیز سه پس آزمون به منظور تعیین میزان تأثیر متغیر مستقل در یادگیری سه درس مذکور برای دو گروهبه اجرا درآمد.در ضمن بعد از طی دو هفته از پس آزمون اول برای اطلاع یافتن از میزان یادادری در همانسه درس، سه پس آزمون دیگر روی گروه های آزمایش و کنترل به عمل آمد.

محصولات مرتبط

نام محصول تعداد صفحات سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری سرسختی روانشناختی

مبانی نظری آمیخته بازاریابی بر اساس AIDA

مبانی نظری سرمایه روانشناختی

مبانی نظری تنظیم شناختی هیجان

مبانی نظری هیپنوتیزم شناختی

پرسشنامه توانمندسازی روانشناختی

پرسشنامه نیازهای روانشناختی اساسی

پرسشنامه باورهای معرفت شناختی

پرسشنامه انعطاف پذیری شناختی (CFI)

پرسشنامه انعطافپذیری شناختی (CFI)