پروتکل شرح مداخله ی درمانی

قیمت ۲۰,۰۰۰ تومان
تعداد صفحات ۶
ماخذ
تعداد جلسات
نویسندگان
تاریخ

توضیحات تکمیلی

محصولات مرتبط

نام محصول تعداد صفحات سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری معنا درمانی

مبانی نظری نمایش درمانی

پروتکل طرحواره درمانی هیجانی

۳

پروتکل معنا درمانی

۱۱ ۱۹۵۹

پروتکل مداخله بخشش بر اساس مدل رابرت انرایت

۴ ۲۰۰۱

پروتکل مداخله آموزش مقابله با استرس

۲

پروتکل گروه درمانی به شیوه تحلیل وجودی

۲۱

پروتکل آموزش روش درمانی «کاهش استرس بر پایۀ ذهن آگاهی»

۶

پروتکل آموزش مهارت های تحمل پریشانی مبتنی بر رفتار درمانی دیالکتیک

۳

پروتکل آموزش شناخت درمانی در کاهش نگرش‌های ناکارآمد و باورهای مرتبط با مصرف مواد

۱۵