پروتکل شناخت درمانی هستی نگر

قیمت ۲۰,۰۰۰ تومان
تعداد صفحات ۸
ماخذ
تعداد جلسات ۱۰
نویسندگان بهمنی و همکاران
تاریخ ۱۳۸۹

توضیحات تکمیلی

پروتکل شناخت درمانی هستی نگر (بهمنی و همکاران، ١٣٨٩) متشکل از ١٠ جلسه درمانی و دو جلسه پیگیری که در قالب ٣ مرحله ي: آغازين (جلسه مقدماتی و ٢ جلسه مداخله)، مياني (٦ جلسه مداخله) و پایانی (٢ جلسه مداخله) می‌باشد. اهداف مرحله آغازین که شامل جلسه مقدماتی، جلسه اول و جلسه دوم می باشد. این پروتکل شامل ده جلسه می باشد، که عناوین برخی از این جلسات شامل موارد زیر است: بررسی تأثیر مداخلات انجام‌شده و تحریفات شناختی اصلاح شده، کمک به مواجهه فرد با تبعات عدم قبول مسئولیت و نادیده گرفتن اصل آزادی و انتخاب.

محصولات مرتبط

نام محصول تعداد صفحات سال ساخت +سبد خرید
پروتکل طرحواره درمانی هیجانی ۳
پروتکل پروتکل معنا درمانی ۱۱ ۱۹۵۹
پروتکل گروه درمانی به شیوه تحلیل وجودی ۲۱
پروتکل آموزش روش درمانی «کاهش استرس بر پایۀ ذهن آگاهی» ۶
پروتکل آموزش مهارت های تحمل پریشانی مبتنی بر رفتار درمانی دیالکتیک ۳
پروتکل آموزش شناخت درمانی در کاهش نگرش‌های ناکارآمد و باورهای مرتبط با مصرف مواد ۱۵
پروتکل رفتار درمانی دیالکتیک ۱۰
پروتکل طرحواره درمانی ۸ ۱۳۸۹
پروتکل آموزش روان درمانی حمایتی ۲
پروتکل درمانی مدیریت خشم ۱۴