پروتکل ماتریکس

قیمت ۲۰,۰۰۰ تومان
تعداد صفحات ۳
ماخذ
تعداد جلسات ۸
نویسندگان زارعی و همکاران
تاریخ

توضیحات تکمیلی

با حضور در یک مرکز ترک اعتیاد، ابتدا پرسشنامه رفتارهای پرخطرجنسی زارعی و همکاران به افراد معتاد داده شود. ملاک های درنظر گرفته اینکه فرد معتاد باشد و نمره بالاتر از میانگین  را در پرسشنامه رفتارهای پرخطر زارعی و همکاران کسب کنند. سپس افراد معتاد دارای رفتار پرخطرجنسی در٢ گروه آزمایش وگروه کنترل گمارش می شوند و برای گروه آزمایش، ٨ جلسه ٩٠ دقیقه ای با استفاده از پروتکل ماتریکس و دو جلسه در هفته  بصورت گروهی، برگزار گردد. این پروتکل شامل هشت جلسه می باشد، که عناوین برخی از این جلسات شامل موارد زیر است: آشنایی با ماتریکس و قوانین، و آنچه که اتفاق می افتد و روابط جنسی اعتیادگونه.

محصولات مرتبط

نام محصول تعداد صفحات سال ساخت +سبد خرید

پروتکل طرحواره درمانی هیجانی

۳

پروتکل معنا درمانی

۱۱ ۱۹۵۹

پروتکل گروه درمانگری شناختی - رفتاری توهم های شنیداری در اسکیزوفرنیا

۲۰۱۱

پروتکل آموزش تفاوتهای جنسیتی

۸ ۲۰۱۱

پروتکل درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد هیز

۲ ۲۰۰۴

پروتکل آموزش مهارت های ارتباط موثر مینه سوتا

۲ ۱۳۸۵

پروتکل مداخله بخشش بر اساس مدل رابرت انرایت

۴ ۲۰۰۱

پروتکل درمان شناختی رفتاری براساس الگوی هافمن

۲

پروتکل آموزش مهارت های حل مسئله

۱۹۸۴

پروتکل پکیج آموزش درمان فراشناخت

۲