پروتکل مدل و الگوی طراحی آموزشی براساس الگوی مریل

قیمت ۲۰,۰۰۰ تومان
تعداد صفحات ۱۶
ماخذ
تعداد جلسات
نویسندگان
تاریخ

توضیحات تکمیلی

محصولات مرتبط

نام محصول تعداد صفحات سال ساخت +سبد خرید

پروتکل درمان شناختی رفتاری براساس الگوی هافمن

۲

پرسشنامه اصلاح الگوی مصرف