پروتکل معنا درمانی

قیمت ۲۰,۰۰۰ تومان
تعداد صفحات ۱۱
ماخذ
تعداد جلسات ۱۲
نویسندگان فرانكل
تاریخ ۱۹۵۹

توضیحات تکمیلی

پروتکل شامل دوازده جلسه می باشد، که عناوین برخی از این جلسات شامل موارد زیر است: ایجاد ارتباط و افزایش همبستگی گروهی در بین اعضاء ، معرفی رویکرد معنی درمانی و آموزش اصطلاحات مهم معنی درمانی ،معنا خواهی و جستجوی معنا و شیوه های آن با هدف افزایش و تعمیق خود آگاهی درونی، همبستگی گروهی، فرایند معنا درمانی، قواعد و هنجارهای گروه و ارتباط اعضاء با یکدیگر، افزايش و تعميق خود آگاهي دروني و آگاهي از شناخت هاي مرتبط با رفتار هاي پرخاشگرانه و نا اميدي و درك رابطه نياز ها با رفتار هاي تنهایی.

محصولات مرتبط

نام محصول تعداد صفحات سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری معنا درمانی

مبانی نظری نمایش درمانی

پروتکل طرحواره درمانی هیجانی

۳

پروتکل معنا درمانی

۱۱ ۱۹۵۹

پروتکل گروه درمانی به شیوه تحلیل وجودی

۲۱

پروتکل آموزش روش درمانی «کاهش استرس بر پایۀ ذهن آگاهی»

۶

پروتکل آموزش مهارت های تحمل پریشانی مبتنی بر رفتار درمانی دیالکتیک

۳

پروتکل آموزش شناخت درمانی در کاهش نگرش‌های ناکارآمد و باورهای مرتبط با مصرف مواد

۱۵

پروتکل رفتار درمانی دیالکتیک

۱۰

پروتکل طرحواره درمانی

۸ ۱۳۸۹