پروتکل موسیقی درمانی گروهی

قیمت ۲۰,۰۰۰ تومان
تعداد صفحات ۷
ماخذ
تعداد جلسات ۶
نویسندگان دوراک
تاریخ

توضیحات تکمیلی

این پروتکل شامل شش جلسه می باشد، که عناوین برخی از این جلسات شامل موارد زیر است: امید واری و صراحت، خلاقیت، مدیریت استرس، ابراز هیجانات، موسیقی و سلامتی.

محصولات مرتبط

نام محصول تعداد صفحات سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری معنا درمانی

مبانی نظری نمایش درمانی

پرسشنامه محيط گروهی در ورزش (GEQ)

پروتکل طرحواره درمانی هیجانی

۳

پروتکل معنا درمانی

۱۱ ۱۹۵۹

پروتکل مشاوره گروهی آدلر

۸

پروتکل گروه درمانی به شیوه تحلیل وجودی

۲۱

پروتکل آموزش روش درمانی «کاهش استرس بر پایۀ ذهن آگاهی»

۶

پروتکل آموزش مهارت های تحمل پریشانی مبتنی بر رفتار درمانی دیالکتیک

۳

پروتکل آموزش شناخت درمانی در کاهش نگرش‌های ناکارآمد و باورهای مرتبط با مصرف مواد

۱۵