چک لیست اختلال استرس پس از ضربه

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۱۷
ابعاد پرسشنامه ۳
سال انتشار ۱۹۹۳
نویسندگان ویدرز و همکاران
مخفف PCL
نام انگلیسی پرسشنامه PTSD Checklist

توضیحات تکمیلی

چک لیست اختلال استرس پس از ضربه یک مقیاس خودگزارش دهی است که برای ارزیابی میزان اختلال و غربال کردن این بیماری از افراد عادی و سایر بیماران به عنوان یک ابزار کمک تشخیصی به کار می رود. این فهرست به وسیله ویدرز، لیتز، هرمن، هوسکا و کین (١٩٩٣) طراحی شد. این پرسشنامه دارای ١٧ سوال است. روایی و پایایی این آزمون در پژوهش های مختلف مورد بررسی قرار گرفته است. بلنچارد و همکاران (١٩٩٦) ضریب همسانی درونی (آلفای کرنباخ) کل مقیاس را ٠/٩٣، سوالات مربوط به علائم و نشانه های تجربه مجدد حادثه آسیب زای تروماتیک را ٠/٩٣، علائم و نشانه های کرختی عاطفی و اجتناب را ٠/٨٢، و ماده های ملاک علائم و نشانه های برانگیختگی شدید را ٠/٨٣ گزارش نموده اند. ویدرز و همکاران (١٩٩٣) روایی همگرای این آزمون را بررسی نمودند. روایی همگرای این مقیاس با مقیاس PK مربوط به MMPI-٢ (٠/٧٧)، مقیاس اثر حادثه (٠/٩٠) و مقیاس رویارویی با جنگ (٠/٤٦) گزارش گردید. روایی صوری این مقیاس در پژوهش گودرزی (١٣٨٢) مورد تایید قرار گرفت. همچنین در این پژوهش ضریب آلفای کرنباخ محاسبه شده برای این پرسشنامه برابر با ٠/٨٣ گزارش شد.

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

پرسشنامه استرس شغلی

پرسشنامه رویدادهای استرس زای زندگی

پروتکل مداخله آموزش مقابله با استرس

پروتکل آموزش روش درمانی «کاهش استرس بر پایۀ ذهن آگاهی»

پروتکل درمانی کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی

پروتکل جلسات آموزشی مهارت های مقابله و مدیریت استرس و توانایی های تحصیلی

پرسشنامه استرس ناشی از هواداری ورزشی

۱۳۹۳

پرسشنامه ادراک استرس - ۱۴ سؤالی

۱۹۸۳

پرسشنامه استرس شغلی

۱۹۹۰

پرسشنامه استرس شغلی

۲۰۰۰