چک لیست تجدیدنظر شده مشکلات رفتاری

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۸۸
ابعاد پرسشنامه ۴
سال انتشار ۱۹۸۷
نویسندگان كواي و پیترسون
مخفف RBPC
نام انگلیسی پرسشنامه Revised Behavior Problem Checklist

توضیحات تکمیلی

چک لیست تجدیدنظر شده مشكلات رفتاري توسط كواي و پترسون(١٩٨٧)، تهیه و تنظیم شده است. این پرسشنامه دارای ٨٨ گویه می‏باشد. شهیم و همكاران (١٣٨٦)، پایایی پرسشنامه استاندارد پرسشنامه مشكلات رفتاري کودکان و نوجوانان را از طریق ضریب آلفای کرونباخ ٠/٨٩ به دست آورده اند که نشان از پایایی مناسب این پرسشنامه دارد. همچنین روایی این پرسشنامه نیز توسط آنها تأیید شده است. همچنین ضرایب پایایی هر یک از مؤلفه های این پرسشنامه را از طریق ضریب آلفای کرونباخ به دست آورده اند.

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

پرسشنامه رفتاری کودکان (CBQ)

پرسشنامه اختلالات رفتاری کودکان

پرسشنامه بررسی مشکلات شبکه عبور و مرور شهری از نظر افراد دارای معلولیت جسمی و حرکتی

پرسشنامه روابط بنیانی بین فردی رویکرد رفتاری

تنظیم رفتاری در ورزش

۲۰۰۴

چک لیست رفتاری کودک

۲۰۱۱

پرسشنامه رفتاری کودکان

۱۹۶۷

سیستم بازداری رفتاری/سیستم فعال-سازی رفتاری (BIS/BAS)

پروتکل گروه درمانگری شناختی - رفتاری توهم های شنیداری در اسکیزوفرنیا

پروتکل درمان شناختی رفتاری براساس الگوی هافمن