چک لیست رفتاری کودک

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۱۱۳
ابعاد پرسشنامه ۸
سال انتشار ۲۰۱۱
نویسندگان تهرانی دوست و همکارن
مخفف CBCL
نام انگلیسی پرسشنامه Child Behavior Checklist

توضیحات تکمیلی

سیاهه ی رفتاری کودکان ابزاری است که توسط یکی از والدین یا فرد دیگری که با شایستگی ها و مشکلات رفتاری کودک به خوبی آشناست تکمیل می گردد. این ابزار را هم می توان به صورت خودگزارشی و هم به صورت مصاحبه اجرا کرد. همچنین CBCL را می توان به منظور اندازه گیری تغییرات رفتاری کودک در زمان یا به دنبال درمان مورد استفاده قرار داد. این پرسشنامه توسط توسط تهرانی دوست، شهریور، پاکباز، رضایی و احمدی (٢٠١١) ترجمه و هنجاریابی شده است. ضرایب کلی اعتبار فرم هاي CBCL با استفاده از آلفاي کرانباخ ٠/٩٧ و با استفاده از اعتبار بازآزمایی ٠/٩٤ گزارش شده است. روایی محتوایی (انتخاب منطق سؤالات و استفاده از تحلیل کلاس یک سؤالات)، روایی ملاکی (با استفاده از مصاحبۀ روان پزشکی با کودك و نیز همبستگی با مقیاس CSI-٤) و روایی سازه (روابط درونی مقیاس ها و تمایزگذاري گروهی) این فرم ها مطلوب گزارش شده است (آخنباخ و رسکورلا، ٢٠٠٧). این ابزار برای اولین بار در ایران توسط تهرانی دوست و همکاران (٢٠١١) ترجمه و هنجاریابی شده است. در پژوهش مینایی (١٣٨٥) دامنه ضرایب همسانی درونی مقیاس ها با استفاده از فرمول آلفای کرونباخ از ٠/٦٣ تا ٠/٩٥ گزارش شده است. ثبات زمانی مقیاس ها با استفاده از روش آزمون- بازآزمون با یک فاصله زمانی ٨-٥ هفته بررسی شده که دامنه ضرایب ثبات زمانی از ٠/٣٢ تا ٠/٦٧ به دست آمده است. همچنین توافق بین پاسخ دهندگان نیز مورد بررسی قرارگرفته است که دامنه این ضرایب از ٠/٠٩ تا ٠/٦٧ نوسان داشته است. به طور کلی در تحقیق مینایی (١٣٨٥) این نتیجه حاصل شده است که این پرسشنامه از اعتبار و روایی مطلوب و بالایی برخوردار است و با اطمینان می توان از آن برای سنجش اختلالات عاطفی- رفتاری کودکان و نوجوانان ١٨-٦ ساله استفاده کرد. یزدخواستی و عریضی (١٣٩٠) ضريب اعتبار آلفاي كرونباخ را برای این پرسشنامه در سه فرم والدین، معلم و کودک به ترتیب ٠/٩٠، ٠/٩٣ و ٠/٨٢ به دست آوردند و در مورد اعتبار سازه همبستگی خرده مقیاس های بخش مشکلات رفتاری- هیجانی با نمره کلی این بخش در سه نسخه والدین، معلم و کودک به ترتیب ٠/٨٨- ٠/٦٢، ٠/٩١- ٠/٤٤ و ٠/٨٥- ٠/٥١ و همبستگی خرده مقیاس های بخش مهارت ها با نمره کلی این بخش در سه نسخه والدین، معلم و کودک به ترتیب ٠/٨٢- ٠/٢٤، ٠/٩٣- ٠/٧٧ و ٠/٨٧- ٠/٦٤ گزارش کرده اند.

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

پرسشنامه رفتاری کودکان (CBQ)

پرسشنامه اختلالات رفتاری کودکان

پرسشنامه رابطه والد-کودک

پرسشنامه روابط بنیانی بین فردی رویکرد رفتاری

تنظیم رفتاری در ورزش

۲۰۰۴

چک‌لیست سنجش میزان عزت ‌نفس کودکان پیش‌دبستانی

ﺳﻨﺠﺶ چک لیست میزان عزت نفس کودکان پیش دبستانی

ﺳﻨﺠﺶ رفتار کودکان پیش‌دبستانی در بازی

چک لیست رفتاری کودک

۲۰۱۱

پرسشنامه عقاید وسواسی - نسخه کودک

۲۰۱۰