چک‌ لیست سنجش میزان عزت ‌نفس کودکان پیش‌ دبستانی

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۲۰
ابعاد پرسشنامه ۴
سال انتشار ۱۳۸۶
نویسندگان عزیزی مقدم
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

چک‌ لیست سنجش ميزان عزت ‌نفس کودکان پیش‌ دبستانی ۲۰ گويه دارد و توسط عزيزي مقدم (۱۳۸۶) طراحی‌شده است و به سنجش ميزان عزت‌نفس كودكان می‌پردازد، اين چک‌لیست در اختيار مربيان قرار می‌گیرد و مربيان براي هر يك از كودكان بر اساس مشاهدات خود چک‌لیست را تكميل می‌نمایند.اين چک‌لیست براي سنجش عزت‌نفس كلي، اجتماعي، تحصيلي، خانوادگي و جسماني تهیه‌شده است. عزيزي مقدم (۱۳۸۶) چک‌لیست را در اختيار چند نفر ار دانشجويان كارشناسي ارشد رشته‌های مديريت آموزشي و روانشناسي تربيتي قرار داد و آن‌ها روايي چک‌لیست را بالا ارزيابي كرده اند، وي جهت سنجش پايايي چک‌لیست براي ۳۰ نفر تكميل کرده و سپس پايايي آن با استفاده از نرم‌افزار آماري SPSSو با روش آلفاي كرونباخ محاسبهنموده است. وي پايايي كل پرسشنامه ۸۷/ ۰ گزارش کردهكه ضريب بالايي می‌باشد، و پايايي بعد اجتماعي ۴۴/ ۰، بعد تحصيلي ۷۸/ ۰، بعد خانوادگي ۷۵/ ۰ و بعد جسماني ۶/ ۰ را گزارش کرده است

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

چک‌لیست سنجش میزان عزت ‌نفس کودکان پیش‌دبستانی

ﺳﻨﺠﺶ چک لیست میزان عزت نفس کودکان پیش دبستانی

ﺳﻨﺠﺶ رفتار کودکان پیش‌دبستانی در بازی

پرسشنامه ﺳﻨﺠﺶ چک‌لیست میزان عزت‌نفس کودکان پیش‌دبستانی

۱۳۸۶

پرسشنامه پرخاشگری در کودکان پیش دبستانی

۱۳۸۷

پرسشنامه مشارکت والدین برای کودکان پیش دبستانی

۱۳۸۸

پرسشنامه تاثیر گذراندن دوره پیش دبستانی بر میزان رشد اجتماعی دانش آموزان

۱۳۹۲