چک لیست نشانه های بیماری ۹۰ سؤالی تجدید نظر شده

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۹۰
ابعاد پرسشنامه ۱۰
سال انتشار ۱۹۷۶
نویسندگان دروگاتیس و همکارن
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

یکی از پراستفاده ترین ابزار تشخیص زمینه های روانی آزمون SCL٩٠ - R است این آزمون شامل ٩٠ سوال برای ارزشیابی علایم روانی است و به وسیله مراجع گزارش میشود . اولین بار برای نشان دادن جنبههای روانشناختی بیماران جسمی و روانی طرحریزی گردید با استفاده از این آزمون میتوان افراد سالم را از بیمار تشخیص داد این آزمون توسط دروگاتیس، ریکتز و روچ در سال ١٩٧٣ معرفی شد و براساس تجربیات بالینی و تجزیه و تحلیل های روان سنجی، مورد تجدید نظر قرار گرفت و فرم نهایی آن در سال ١٩٧٦ تهیه گردید فرم فارسی این آزمون از آخرین چاپ آن (١٩٨٣) که توسط دراگوتیس و لیونارد در ایالات آمریکا تهیه شده بود، اقتباس گردیده است (مارنات، ١٣٧٤). آزمون SCL-٩٠-R از اعتبار مطلوبی برخوردار است . مارنات (١٣٧٤)، ضریب همسانی درونی برای ٩ بعد از نشانه های این بیماری را در دامنه حداقل ٠/٧٩ برای اندیشه پارانوییدی تا بالای ٠/٩٠برای افسردگی به دست آورد دورگاتیس ریکلز و راک (١٩٧٦) به نقل از مارنات (١٣٧٤) اعتبار درونی این آزمون را با استفاده از ضریب آلفا رضایت بخش گزارش کرده اند همچنین در زمینه اعتبار همزمان آزمون، دراگوتیس ریکلز و راک (١٩٧٦) در مطالعه ای، همبستگی مربوط به ملاک افسردگی را ٠/٧٣ و کمترین همبستگی مربوط به ترس را ٠/٣٦ گزارش کرده اند. وطن خواه و ابوالقاسمی (١٣٨٩)، در مطالعه ای، نتایج تمام ضرایب به دست آمده برای ٩ بعد را کاملا رضایت بخش به دست آوردند.بیشترین همبستگی مربوط به بعد افسردگی با ٠/٩٠ و کمترین آنها روان پریشی ٠/٧٠ بوده است .

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

تأثیر رویداد - تجدیدنظر شده

۱۹۹۷

پرسشنامه تجدیدنظر شده سبک دلبستگی

۱۹۹۰

پرسشنامه تعارض زناشویی تجدیدنظر شده (MCQ-R)

پروتکل راهنمای تجدید نظر شده درمان فعال سازی رفتاری فشرده برای افسردگی

پرسشنامه ادراک استرس - ۱۴ سؤالی

۱۹۸۳

پرسشنامه باورهای وسواسی ۴۴ سؤالی

۲۰۱۱

پرسشنامه تجدید نظر شده اضطراب آشکار کودکان

۱۹۷۷

پرسشنامه تجدیدنظر شده ی الگو های ارتباطی خانواده

۱۹۹۴

پرسشنامه سبک های دفاعی ۴۰ سؤالی

۱۹۹۳

پرسشنامه ﺑﺎورﻫﺎی ﻓﺮاﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ۳۰ سؤالی

۲۰۰۴