ﭼﮏ ﻟﯿﺴﺖ ﻋﻼﯾﻢ اﺧﺘﻼل ﻣﺎﻧﯿﺎ

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۲۰
ابعاد پرسشنامه تک عاملی
سال انتشار ۱۳۸۸
نویسندگان رﻫﻨﻤﺎ و رزﻣﯿﺎر
مخفف MSC
نام انگلیسی پرسشنامه Manic Symptoms Checklist

توضیحات تکمیلی

ﭼﮏ ﻟﯿﺴﺖ ارزﯾﺎﺑﯽ ﺷﺪت ﻋﻼﯾﻢ اﺧﺘﻼل ﻣﺎﻧﯿﺎ ﺗﻮﺳﻂ رﻫﻨﻤﺎ و رزﻣﯿﺎر (١٣٨٨) در اﯾﺮان ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ و در آن ﯾﮏ ﻣﺸﺎﻫﺪهﮔﺮ ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ ﻋﻼﯾﻢ ﺑﯿﻤﺎر را ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ. اﯾﻦ ﭼﮏ ﻟﯿﺴﺖ ﺟﻬﺖ ﺳﻨﺠﺶ ﺷﺪت ﻋﻼﺋﻢ ﻣﺎﻧﯿﺎ در ﺑﯿﻤﺎران ﺑﺴﺘﺮي ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ اﺧﺘﻼل دوﻗﻄﺒﯽ ﻧﻮع I ﺗﻨﻄﯿﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﭘﺲ از ﺗﺸﺨﯿﺺ اوﻟﯿﻪ در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن و ﺑﺴﺘﺮي در ﺑﺨﺶ، دوره زﻣﺎﻧﯽ را ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ و ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﺳﭙﺮي ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ، ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده اﺳﺖ. اﯾﻦ اﺑﺰار داراي ٢٠ ﻣﺎده اﺳﺖ و ﺷﺪت ﻣﺎﻧﯿﺎ را در ﺑﯿﻤﺎران دو ﻗﻄﺒﯽ ﺑﻪ ﺳﻪ دﺳﺘﻪ ﺧﻔﯿﻒ، ﻣﺘﻮﺳﻂ و ﺷﺪﯾﺪ دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪي ﻣﯽﮐﻨﺪ. ﭘﺲ از ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ و ﺑﺮرﺳﯽ (رواﯾﯽ ﻣﺤﺘﻮاﯾﯽ) ﺗﻌﺪادي از ﺳﻮاﻻت ﮐﻪ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ ﯾﺎ رواﯾﯽ ﮐﻤﯽ داﺷﺘﻨﺪ ﺣﺬف و ﺑﯿﺴﺖ ﺳﻮال اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺮدﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺮوي ﺗﻌﺪاد ﭘﺎﻧﺼﺪ ﻧﻔﺮ از داﻧﺸﺤﻮﯾﺎن داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ واﺣﺪ ﺗﺮﺑﺖ ﺟﺎم ﭘﺲ از اﻧﺠﺎم ﻣﺮاﺣﻞ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﯿﺮي اﻋﺘﺒﺎر ﯾﺎﺑﯽ ﺷﺪ (ﺑﻬﺮاﻣﯿﺎن، ١٣٨٩). ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺗﻌﺪادي از اﺳﺎﺗﯿﺪ و ﻣﺘﺨﺼﺼﯿﻦ روان ﺷﻨﺎﺳﯽ ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ و رواﻧﭙﺰﺷﮑﯽ ﺗﺎﺋﯿﺪ و رواﯾﯽ ﺳﺎزه ﺑﺎﻻﯾﯽ ﻧﺸﺎن داد. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺿﺮﯾﺐ اﻋﺘﺒﺎر ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﺮﻣﻮل آﻟﻔﺎي ﮐﺮوﻧﺒﺎخ ٠/٧٩ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ (رﻫﻨﻤﺎ و رزﻣﯿﺎر، ١٣٨٨).

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

پرسشنامه ﺗﺸﺨﯿﺺ اﺧﺘﻼل ﺑﯿﺶ ﻓﻌﺎﻟﯽ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻧﻘﺺ ﺗﻮﺟﻪ

۱۳۹۱

پرسشنامه اﺧﺘﻼل دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ راﻧﺪوﻟﻒ

۲۰۰۰