ﮐﺎﻟﺖ و ﻟﺴﺘﺮ

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۴۰
ابعاد پرسشنامه ۵
سال انتشار ۱۹۷۰
نویسندگان کتل
مخفف CAQ
نام انگلیسی پرسشنامه Cattle Anxiety Questionnaire

توضیحات تکمیلی

پرسشنامه اضطراب کتل شامل ٤٠ سوال می باشد و توسط کتل (١٩٧٠) تهیه و تنظیم شده است . تست ١٦ عاملی کتل دارای شاخص های روان سنجی قابل قبول است . بنابراین، پرسشنامه اضطراب کتل از اعتبار و روایی لارم برخوردار است این پرسشنامه در سال ١٣٦٧ در یک نمونه ایرانی شامل ٩٧٧ دانشجوی دانشگاه تهران در دامنه سنی ١٨ تا ٣٠ سال، هنجاریابی شد ودارای نمرات تراز یا هنجار، برای اضطراب صفت (پنهان)، حالت (آشکار) و اضطراب کلی است (کراز ، ٢٠٠٨) در مطالعه سالاری فر و پوراعتماد (١٣٩٠) اعتبار این پرسشنامه به روش آلفای کرونباخ محاسبه شد که ضریب آلفا برای خرده مقیاس اضطراب صفت٠/٥٩، اضطراب حالت٠/٦٩ و برای کل مقیاس ٠/٧٧ بدست آمد این آزمون توسط خانم دادستان در سال ١٣٦٩ هنجارگزینی شده که نتایج آن در پایان کتاب بیماری های روانی آورده شده است در تحقیق دیگری که در سال ١٣٨٤ برای تعیین اعتبار پرسشنامه اضطراب انجام شد، ضریب آلفای کرونباخ ٠/٧٦ نیز بدست آمد که ضریب پایایی قابل قبولی است (نقل از سالاری فر و پوراعتماد،١٣٩٠) در تحقیق دیگری از فرامرزی (١٣٨٤) برای تعیین پایایی پرسشنامه اضطراب از دو روش آلفای کرونباخ و تصنیف استفاده شد که به ترتیب برابر ٠/٦٠و٠/٦٠ بدست آمد (نقل از شریعتی، ١٣٩٢) .

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

پرسشنامه اﺿﻄﺮاب ﻣﺮگ ﮐﺎﻟﺖ ﻟﺴﺘﺮ

۱۹۶۹