ﺳﯿﺎﻫﻪ وﺳﻮاس ﻓﮑﺮی

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۳۰
ابعاد پرسشنامه ۴
سال انتشار ۱۹۷۷
نویسندگان ﻫﺎﺟﺴﻮن و راﭼﻤﻦ
مخفف MOCI
نام انگلیسی پرسشنامه Maudsley Obsession -Compulsive Inventory

توضیحات تکمیلی

ﺳﯿﺎﻫﻪ وﺳﻮاس ﻓﮑﺮي-ﻋﻤﻠﯽ ﻣﺎدزﻟﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﻫﺎﺟﺴﻮن و راﭼﻤﻦ (١٩٧٧) ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﮐﻪ ﺑﺮاي ﺳﻨﺠﺶ ﭘﺪﯾﺪهﻫﺎي وﺳﻮاﺳﯽ ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه، ﺣﺎوي ٣٠ ﺳﺆال اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺑﻠﯽ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ ﭘﺎﺳﺦ داده ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ. اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻃﻮري ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه ﮐﻪ ﯾﮏ ﻓﺮدﮐﺎﻣﻼً وﺳﻮاﺳﯽدﻗﯿﻘﺎً ﺑﻪ ﻧﯿﻤﯽ از ﺳﺆالﻫﺎ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﺜﺒﺖ و ﺑﻪ ﻧﯿﻢ دﯾﮕﺮ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻨﻔﯽ ﺑﺪﻫﺪ. از اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻫﻢ در ﭼﺎرﭼﻮب ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ و ﻫﻢ در ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻋﺎدي اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ. اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ اﻋﺘﺒﺎر و ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ ﺧﻮﺑﯽ دارد و ﺑﻪ ﮐﺮات ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ (ﺳﺎﻟﮑﻮﺳﮑﯿﺲ ، ١٩٩٠). ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ ﺑﺎزآزﻣﺎﯾﯽ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ٠/٩٨ ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺑﻌﻼوه، در دو ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﯾﺮاﻧﯽ، ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ اﯾﻦ آزﻣﻮن در ﻣﻮرد ﺑﯿﻤﺎران وﺳﻮاﺳﯽ ١٥/٧٥ (اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر٥/٦٣) و ١٤/٦٧ (اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر ٥/٧٦) ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ (ﻗﺎﺳﻢزاده، ﺧﻤﺴﻪ، اﺑﺮاﻫﯿﻤﯽ ، ٢٠٠٥؛ ﻗﺎﺳﻢزاده، ﻣﺠﺘﺒﺎﯾﯽ، خمسه و همکاران ، ٢٠٠٢).

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

پرسشنامه وﺳﻮاس ﻓﮑﺮی - ﻋﻤﻠﯽ ﻣﺎدزﻟﯽ