ﺳﯿﺎﻫﻪ ﺷﺎدﮐﺎﻣﯽ ﻓﻮرداﯾﺲ- اﺻﻔﻬﺎن

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۴۸
ابعاد پرسشنامه ۱۶
سال انتشار ۱۳۸۷
نویسندگان لیاقت دار و همکارن
مخفف IFHI
نام انگلیسی پرسشنامه Isfahan - Fordyce Happiness Inventory

توضیحات تکمیلی

سیاههه ﺷﺎدﮐﺎﻣﯽ ﻓﻮرداﯾﺲ- اﺻﻔﻬﺎن ﺗﻮﺳﻂ ﻟﯿﺎﻗﺖدار، ﻋﺎﺑﺪي و ﺟﻌﻔﺮي (١٣٨٧) ﺑﺮ اﺳﺎس اﺻﻮل ﭼﻬﺎردهﮔﺎﻧﻪ ﻓﻮرداﯾﺲ (١٩٨٣) ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ و شامل ٤٨ گویه می باشد. در ﭘﮋﻫﺶ ﻟﯿﺎﻗﺖدار و ﻫﻤﮑﺎران (١٣٨٧)، رواﯾﯽ ﻣﺤﺘﻮاﯾﯽ ﺳﯿﺎﻫﻪ ﺷﺎدﮐﺎﻣﯽ ﻓﻮرداﯾﺲ- اﺻﻔﻬﺎن ﺗﻮﺳﻂ ﭘﻨﺞ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﻋﻠﻮم رﻓﺘﺎري ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺷﺪ. رواﯾﯽ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﻫﻢ از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﻨﺠﺶ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﺎ ﺳﯿﺎﻫﻪ ﺷﺎدﮐﺎﻣﯽ آﮐﺴﻔﻮرد در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﭘﮋوﻫﺶ ٠.٧٣ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ. رواﯾﯽ ﺳﺎزه اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻧﯿﺰ در ﭘﮋوﻫﺶ ﻋﺎﺑﺪي (١٣٨١) ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺷﺪ، ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﮐﻪ در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺗﻮاﻧﺴﺖ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن اﻓﺴﺮده و ﻏﯿﺮاﻓﺴﺮده را ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ ﺳﺎزد. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﭘﮋوﻫﺶ ﻟﯿﺎﻗﺖدار و ﻫﻤﮑﺎران (١٣٨٧) ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ ﺳﯿﺎﻫﻪ ﺷﺎدﮐﺎﻣﯽ ﻓﻮرداﯾﺲ ـ اﺻﻔﻬﺎن ﺑﻪ روش آﻟﻔﺎي ﮐﺮوﻧﺒﺎخ در ﯾﮏ ﻧﻤﻮﻧﻪ ٢٠٠ ﻧﻔﺮي از داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎي اﺻﻔﻬﺎن ٠/٩٢ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ و ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ ﺑﺎزآزﻣﺎﯾﯽ آن در ﯾﮏ ﻧﻤﻮﻧﻪ ٥٠ ﻧﻔﺮي ﭘﺲ از دو ﻫﻔﺘﻪ ﺗﺎ دو ﻣﺎه٠/٧٠ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ، در ﭘﮋوﻫﺶ ﻋﻠﯽﻣﺤﻤﺪي (١٣٨٨) ﺑﺎ ﺣﺠﻢ ﻧﻤﻮﻧﮥ ٢٠١ ﻧﻔﺮ، آﻟﻔﺎي ﮐﺮوﻧﺒﺎخ ٠/٩٤ و ﺿﺮﯾﺐ ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ ﺣﺎﺻﻞ از روش دوﻧﯿﻤﻪﺳﺎزي اﺳﭙﯿﺮﻣﻦ ـ ﺑﺮاون ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ٠/٩١ ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ. در ﭘﮋوﻫﺶ ﻋﻠﯽﻣﺤﻤﺪي و آذرﺑﺎﯾﺠﺎﻧﯽ (١٣٨٨) ﻧﯿﺰ، آﻟﻔﺎي ﮐﺮوﻧﺒﺎخ ٠/٩٥ و ﺿﺮﯾﺐ ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ ﺣﺎﺻﻞ از روش دوﻧﯿﻤﻪﺳﺎزي اﺳﭙﯿﺮﻣﻦ ـ ﺑﺮاون ٠/٩١ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ.