ﺳﻨﺠﺶ خودگفتاری (خودگویی) خودکار در ورزش

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۳۹
ابعاد پرسشنامه ۸
سال انتشار ۱۳۹۵
نویسندگان طهماسبی بروجنی
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

ﻣﻘﯿﺎسﺳﻨﺠﺶخودگفتاری خودکار در ورزشﺗﻮﺳﻂ طهماسبی و بروجنی (١٣٩٥) ارائهﺷﺪ. ﻣﻘﯿﺎس ﺳﻨﺠﺶ ﻫﻮﯾﺖ ورزﺷﯽ ﺷﺎﻣﻞ ٣٩ ﺳﻮال ﻣﯽﺑﺎﺷﺪﮐﻪ ﻓﺮد ﺑﺎ ﭘﺎﺳﺦ دادن ﺑﻪ آن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ابعاد مختلف خودگفتاری خودکار در ورزش خودگفتاری منفی (نگرانی، رهایی، خستگی بدنی، افکار نامربوط)، خودگفتاری مثبت (برانگیخته شدن، کنترل اضطراب، اعتماد، آموزش)را اندازه گيري كند. در پژوهش طهماسبي بروجنی (١٣٩٥)روایی محتوایی، با استفاده از نظر کارشناسان و اساتید مورد سنجش قرار گرفت و تائید گرفت. برای محاسبه پایایی آن ﺿﺮﯾﺐ آﻟﻔﺎيﮐﺮاﻧﺒﺎخ زﯾﺮ ﻣﻘﯿﺎسﻫﺎي آزﻣﻮن خودگفتاری خودکار در ورزش را ﺑﺪﯾﻦﺷﺮح ﮔﺰارش كرد: خودگفتاری منفی (نگرانی ٠/٨٥، رهایی ٠/٧٩، خستگی بدنی ٠/٧٨، افکار نامربوط ٠/٧٨)، خودگفتاری مثبت (برانگیخته شدن ٠/٦٣، کنترل اضطراب ٠/٨٣، اعتماد ٠/٧٨، آموزش ٠/٨٤).

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری مشارکت ورزشی

مبانی نظری فعالیت های ورزشی اوقات فراغت و تفریح

مبانی نظری اسپانسرشیپ ورزشی

مبانی نظری وفاداری به برند ورزشی

مبانی نظری دیسمونره و تاثیر ورزش بر زنان

مبانی نظری تعهد ورزشی

مبانی نظری تعهد ورزشی

مبانی نظری گردشگری ورزشی

مبانی نظری تعهد ورزشی

مبانی نظری ایمنی در اماکن و فضای ورزشی