پرسشنامه اﻓﺴﺮدﮔﯽ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۱۵
ابعاد پرسشنامه ۲
سال انتشار ۱۹۸۲
نویسندگان ﯾﺎﺳﺎوﯾﺞ و همکارن
مخفف GDS
نام انگلیسی پرسشنامه Geriatric Depression Scale

توضیحات تکمیلی

ﻣﻘﯿﺎس اﻓﺴﺮدﮔﯽ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان آزﻣﻮﻧﯽ ﺧﻮدﮔﺰارﺷﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ١٥ ﭘﺮﺳﺶ دارد. اﯾﻦ ﻣﻘﯿﺎس را ﯾﺎﺳﺎوﯾﺞ و ﻫﻤﮑﺎران (١٩٨٣) ﺑﺮاي اﻧﺪازهﮔﯿﺮي اﻓﺴﺮدﮔﯽ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ﺳﺎﺧﺘﻪاﻧﺪ. اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ داراي دو ﻋﺎﻣﻞ اﻓﺴﺮدﮔﯽ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎي رواﻧﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺖ. ﺿﺮاﯾﺐ آﻟﻔﺎي ﮐﺮوﻧﺒﺎخ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﯾﺎﺳﺎوﯾﺞ و ﻫﻤﮑﺎران (١٩٨٣)،٠/٩٠ ﮔﺰارش ﺷﺪ ﮐﻪ در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ از ٠/٧٠ ﺗﺎ ٠/٩٠ ﻣﺘﻐﯿﺮ ﺑﻮد (ﻣﻮﯾﯽ ، ١٩٩٦؛ ﻟﯽ، چیو، کوک و ﻫﻤﮑﺎران ، ١٩٩٣). ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﯾﺎﺳﺎوﯾﺞ و ﻫﻤﮑﺎران (١٩٨٣) ﺿﺮﯾﺐ ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ ﺑﺎزآزﻣﻮن آن را ﺑﯿﻦ ٠/٧٠ ﺗﺎ ٠/٨٤ ﮔﺰارش ﮐﺮدﻧﺪ. در اﯾﺮان ﻣﻠﮑﻮﺗﯽ، ﻓﺘﺢاﻟﻠﻬﯽ، ﻣﯿﺮابزاده، ﺻﻠﻮاﺗﯽ و ﮐﻬﺎﻧﯽ (١٣٨٥) در ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎي رواﻧﺴﻨﺠﯽ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ. آﻟﻔﺎي ﮐﺮوﻧﺒﺎخ ٠/٩٠، دوﻧﯿﻤﻪﺳﺎزي٠/٨٩، و ﺑﺎزآزﻣﻮن را ٠/٨٥ ﺑﺪﺳﺖ آوردﻧﺪ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻋﺎﻣﻞ اﯾﻦ ﻣﻘﯿﺎس ﺑﻪ روش ﭼﺮﺧﺶ وارﯾﻤﺎﮐﺲ دو ﻋﺎﻣﻞ اﻓﺴﺮدﮔﯽ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ روانی -اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﻮد. ﻋﺎﻣﻞ اول آن ﯾﻌﻨﯽ اﻓﺴﺮدﮔﯽ ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ١١ ﺳﻮال ﻣﯽﺷﺪ را ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻓﺮم ﮐﻮﺗﺎه اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد ﮐﻪ ﺿﺮﯾﺐ آﻟﻔﺎي ﮐﺮوﻧﺒﺎخ آن ﺑﺮاﺑﺮ ٠/٩٢ و ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ آن ﺑﺎ ﻓﺮم ١١ﺳﻮاﻟﯽ ٠/٥٨ ﮔﺰارش ﺷﺪ.

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

پرسشنامه اﻓﺴﺮدﮔﯽ ﮐﻮدﮐﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن (CDI)

پرسشنامه اﻓﺴﺮدﮔﯽ، اﺿﻄﺮاب، اﺳﺘﺮس - ۲۱ سؤالی

۱۹۹۵