پرسشنامه خود اثربخشی ورزش کردن

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۱۸
ابعاد پرسشنامه ۳
سال انتشار ۱۹۹۷
نویسندگان بندورا و همکاران
مخفف ESS
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

ﻣﻘﯿﺎسﺳﻨﺠﺶخوداثربخشی ورزش کردنﺗﻮﺳﻂ بندورا و همکاران(١٩٩٧) ارائهﺷﺪ. ﻣﻘﯿﺎسﺳﻨﺠﺶخود اثربخشی ورزش کردن ﺷﺎﻣﻞ١٨ ﺳﻮال ﻣﯽﺑﺎﺷﺪﮐﻪ ﻓﺮد ﺑﺎ ﭘﺎﺳﺦ دادن ﺑﻪ آن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ میزان خوداثربخشی ورزش کردن با توجه به عوامل مختلف موثر بر آن (عوامل محیطی–موقعیتی، عوامل روانشناختی، عوامل کاری) را اندازه گيري كند.اعتبار درونی آزمون مذکور در نمونه¬ای از بزرگسالان مبتلا به بیماری قلبی برابر با ٠/٩٤ و ضریب اعتبار بازآزمایی آن بعد از دو هفته برابر با ٠/٧٧ =r گزارش شده است (شین، ژانگ و بندر، ٢٠٠١ ). در مطالعه کونارد (٢٠٠٧) اعتبار درونی این مقیاس قبل از کاربست ٠/٩٣ گزارش شده است. آگاه هریس و همکارانش (١٣٩٢) همسانی درونی آن را با محاسبه ضریب آلقای کرونباخ ٠/٩٣ گزارش کرده است.

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری وفاداری حامیان مالی ورزشی

مبانی نظری انگیزه مشارکت ورزشی

مبانی نظری مشارکت ورزشی

مبانی نظری فعالیت های ورزشی اوقات فراغت و تفریح

مبانی نظری اسپانسرشیپ ورزشی

مبانی نظری وفاداری به برند ورزشی

مبانی نظری دیسمونره و تاثیر ورزش بر زنان

مبانی نظری تعهد ورزشی

مبانی نظری تعهد ورزشی

مبانی نظری گردشگری ورزشی