پرسشنامه ذﻫﻦ آﮔﺎﻫﯽ، ﺗﻮﺟﻪ و ﻫﻮﺷﯿﺎری

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۱۵
ابعاد پرسشنامه ۴
سال انتشار ۲۰۰۳
نویسندگان براون و ریان
مخفف MAAS
نام انگلیسی پرسشنامه Mindful Attention Awareness Scale

توضیحات تکمیلی

ﻣﻘﯿﺎس ذﻫﻦ آﮔﺎﻫﯽ، ﺗﻮﺟﻪ و ﻫﻮﺷﯿﺎري ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺮاون و رﯾﺎن (٢٠٠٣) ﺑﺮاي اﻧﺪازهﮔﯿﺮي ذﻫﻦ آﮔﺎﻫﯽ ﯾﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آﮔﺎﻫﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ زﻣﺎن ﺣﺎل ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻣﻘﯿﺎس ذﻫﻦ آﮔﺎﻫﯽ، ﺗﻮﺟﻪ و ﻫﻮﺷﯿﺎري، اﺑﺰار ﻣﻌﺘﺒﺮي ﺑﺮاي داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن و ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺑﺰرﮔﺴﺎل اﺳﺖ و ﺑﺮاي ﺗﻤﺎﯾﺰ ﺑﯿﻦ اﻓﺮادي ﮐﻪ ﺗﺤﺖ آﻣﻮزش ذﻫﻦآﮔﺎﻫﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ ﺑﺎ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ آﻣﻮزش را درﯾﺎﻓﺖ ﻧﮑﺮده اﻧﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮاي ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ اﻓﺮاد ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد. ﺑﺮاي ﺑﻪ دﺳﺖ آوردن رواﯾﯽ و ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ، ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎه ﻣﻘﯿﺎس دﺳﺖ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﭘﮋوﻫﺸﯽ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ زدﻧﺪ. اﯾﻦ ﻣﻘﯿﺎس ﻫﻤﺴﺎﻧﯽ دروﻧﯽ ﺧﻮﺑﯽ را ﺑﺎ آﻟﻔﺎي ﮐﺮوﻧﺒﺎخ ﻧﺸﺎن داد. آﻟﻔﺎي ﮐﺮوﻧﺒﺎخ ﺑﺮاي ﻧﻤﻮﻧﻪ داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ٠/٨٢ و ﺑﺮاي ﯾﮏ ﻧﻤﻮﻧﻪ از اﻓﺮاد ﺑﺰرﮔﺴﺎل٠/٨٧ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﯾﻦ ﻣﻘﯿﺎس ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﻣﺜﺒﺖ (رواﯾﯽ ﻫﻤﮕﺮا) و ﻣﻨﻔﯽ (رواﯾﯽ اﻓﺘﺮاﻗﯽ) ﺑﺎ ﻣﻘﯿﺎسﻫﺎي دﯾﮕﺮ ﻣﺜﻞ NEO-FFI و NEO-PI، ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ذﻫﻦآﮔﺎﻫﯽ/ذﻫﻦﻧﺎآﮔﺎﻫﯽ((MMS، ﻣﻘﯿﺎس اﻓﺴﺮدﮔﯽ ﺑﮏ و ﻣﻘﯿﺎس ﻋﺰت ﻧﻔﺲ روزﻧﺒﺮگ و ﻣﻘﯿﺎس اﺿﻄﺮاب ﺣﺎﻟﺖ و ﺻﻔﺖ ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ (ﺑﺮاون و ریان، ٢٠٠٣). اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ در اﯾﺮان ﺑﺮاي اوﻟﯿﻦﺑﺎر ﺗﻮﺳﻂ ﻧﮋادﺣﻤﺪي (١٣٨٩) ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ در اﺧﺘﯿﺎر ٥ ﻧﻔﺮ از ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن روانﺷﻨﺎﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﺗﺎ ﻧﻈﺮات اﺻﻼﺣﯽ آﻧﻬﺎ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﯿﺮد. ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻣﻮرد ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﺑﻮده و ﭘﺲ از وارد ﮐﺮدن اﺻﻼﺣﺎت ﻣﻄﺮح ﺷﺪه از ﺟﺎﻧﺐ اﯾﺸﺎن ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. ﻫﻤﻨﯿﻦ در ﯾﮏ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ دﯾﮕﺮ در اﯾﺮان آﻟﻔﺎي ﮐﺮوﻧﺒﺎخ ﻧﺴﺨﻪ ﻓﺎرﺳﯽ اﯾﻦ ﻣﻘﯿﺎس در ﯾﮏ ﻧﻤﻮﻧﻪ ٧٢٣ از داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ٠/٨١ ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ (ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ، واتسون، ویتینگسون ، ٢٠٠٩).

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

پرسشنامه ﺗﺸﺨﯿﺺ اﺧﺘﻼل ﺑﯿﺶ ﻓﻌﺎﻟﯽ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻧﻘﺺ ﺗﻮﺟﻪ

۱۳۹۱