پرسشنامه موانع مشارکت در اوقات فراغت سالمندان

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۳۳
ابعاد پرسشنامه ۳
سال انتشار ۲۰۰۱
نویسندگان هوبارد و منل
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

ﻣﻘﯿﺎس ﺳﻨﺠﺶ موانع مشارکت در اوقات فراغت سالمندان ﺗﻮﺳﻂ هوبارد و منل (٢٠٠١) ارائه ﺷﺪ. ﻣﻘﯿﺎس ﺳﻨﺠﺶ موانع مشارکت در اوقات فراغت سالمندان ﺷﺎﻣﻞ ٣٣ ﺳﻮال ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻓﺮد ﺑﺎ ﭘﺎﺳﺦ دادن ﺑﻪ آن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ موانع مشارکت در اوقات فراغت سالمندان (موانع درون فردی، موانع بین فردی، موانع ساختاری) را ارزيابي كند. در پژوهش خادم و همکاران (١٣٩٣) روایی صوری و محتوایی این مقیاس توسط نظر چند تن از اساتید تایید شد. آنﻫﺎ ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ ﮐﻠﯽ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﻪ روش آﻟﻔﺎي ﮐﺮوﻧﺒﺎخ را ٠/٨٦ ﺑﺮآورد ﻧﻤﻮدﻧﺪ

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری فعالیت های ورزشی اوقات فراغت و تفریح

پرسشنامه بررسی نحوه گذران اوقات فراغت

شاخص رضایت از زندگی در سالمندان

۱۹۶۹

پرسشنامه ﺳﻨﺠﺶ محدودیت ناشی از درد در سالمندان

۱۳۹۳

پرسشنامه ﺳﻨﺠﺶ بررسی فعالیت‌ها و ترس از افتادن در سالمندان

۲۰۰۲

پرسشنامه نگرش به سالمندان کوگان

۱۹۶۱