پرسشنامه ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮی و ﺧﺸﻢ رﻗﺎﺑﺘﯽ

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۱۲
ابعاد پرسشنامه ۲
سال انتشار ۲۰۰۷
نویسندگان ﻣﺎﮐﺴﻮل و ﻣﻮرﯾﺲ
مخفف CAAS
نام انگلیسی پرسشنامه Competitive Aggressiveness and Anger Scale

توضیحات تکمیلی

ﻣﻘﯿﺎس ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮي و ﺧﺸﻢ رقابتی ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺎﮐﺴﻮل و ﻣﻮرﯾﺲ (٢٠٠٧) ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ داراي ١٢ ﻣﺎده اﺳﺖ . در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ رواﯾﯽ و ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﭼﺮﯾﺴﺘﻮﻓﻮرﯾﺪﯾﺲ، کالیواس، متسوکا، ببتسوس و کامباس (٢٠١٠) در ﭘژوﻫﺸﯽ در ﯾﻮﻧﺎن آﻟﻔﺎي ﮐﺮوﻧﺒﺎخ ﺧﺮده ﻣﻘﯿﺎس ﺧﺸﻢ را ٠/٨٠ و ﺧﺮده ﻣﻘﯿﺎس ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮي را ٠/٧٥ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ وﯾﺴﮏ، ماکسول، واتسون و هارست (٢٠١٠) در آﻣﺮﯾﮑﺎ، آﻟﻔﺎي ﮐﺮوﻧﺒﺎخ ﺑﺮاي ﮐﻞ ﻣﻘﯿﺎس ٠/٨٤، ﺑﺮاي زﯾﺮﻣﻘﯿﺎس ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮي ٠/٧٧ و ﺑﺮاي زﯾﺮﻣﻘﯿﺎس ﺧﺸﻢ ٠/٧٦ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ در اﯾﺮان ﻧﯿﺰ ﻓﺘﺤﯽ رﺿﺎﯾﯽ، ﻋﺒﺪﻟﯽ و ﻓﺎرﺳﯽ (١٣٩٣) رواﯾﯽ و ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ را ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺮدﻧﺪ در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آﻟﻔﺎي ﮐﺮوﻧﺒﺎخ ﺑﺮاي ﮐﻞ ﻣﻘﯿﺎس ٠/٧٨، ﺑﺮاي زﯾﺮﻣﻘﯿﺎس ﺧﺸﻢ ٠/٧٤ و ﺑﺮاي زﯾﺮﻣﻘﯿﺎس ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮي ٠/٦٧ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ.ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ رواﯾﯽ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻋﺎﻣﻠﯽ ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺪ و ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﻫﺮ دو زﯾﺮﻣﻘﯿﺎس ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ داراي رواﯾﯽ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ .

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

پرسشنامه ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮی

۱۹۹۲