پرسشنامه ﺧﺎﻧﻮاده اﺻﻠﯽ

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۳۷
ابعاد پرسشنامه ۲
سال انتشار ۱۹۸۵
نویسندگان ﻫﺎوﺳﺘﺎت و همکارن
مخفف FOS
نام انگلیسی پرسشنامه Family- of- Origin Scale

توضیحات تکمیلی

ﻣﻘﯿﺎس ﺧﺎﻧﻮاده اﺻﻠﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻫﺎوﺳﺘﺎت، اندرسون، پیرسی، کچران و فاین در ﺳﺎل ١٩٨٥ ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪ، ﯾﮏ ﻣﻘﯿﺎس ٣٧ ﺳﻮاﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮاي ﺳﻨﺠﯿﺪن ادراك و اﺳﺘﻨﺒﺎط ﺷﺨﺺ از ﻣﯿﺰان «ﺳﻼﻣﺖ» ﺧﺎﻧﻮاده اﺻﻠﯽ ﺗﺪوﯾﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻣﻘﯿﺎس ﺧﺎﻧﻮاده اﺻﻠﯽ ﺑﺮ اﺳﺘﻘﻼل و ﺻﻤﯿﻤﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان دو ﻣﻔﻬﻮم ﮐﻠﯿﺪي در ﺣﯿﺎت ﯾﮏ ﺧﺎﻧﻮاده ﺳﺎﻟﻢ ﺗﻤﺮﮐﺰ دارد. ﻫﺎوﺳﺘﺎد و ﻫﻤﮑﺎران (١٩٨٥) در ﭘﮋوﻫﺶ ﺧﻮد ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﺿﺮﯾﺐ آﻟﻔﺎي ﮐﺮﻧﺒﺎخ ﮐﻠﯽ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ٠/٧٥ اﺳﺖ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ آﻧﻬﺎ ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ، ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ ﺑﺎزآزﻣﺎﯾﯽ دو ﻫﻔﺘﻪاي در ﺑﻌﺪ اﺳﺘﻘﻼل از ٠/٣٩ ﺗﺎ ٠/٨٨ و ﻣﯿﺎﻧﻪ ٠/٧٧، و در ﺑﻌﺪ ﺻﻤﯿﻤﯿﺖ از٠/٤٦ ﺗﺎ ٠/٨٧ و ﻣﯿﺎﻧﻪ ٠/٧٣ از ﯾﮏ ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ ﻋﺎﻟﯽ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ. در اﯾﺮان ﺿﺮﯾﺐ آﻟﻔﺎي ﮐﺮوﻧﺒﺎخ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه در ﭘﮋوﻫﺶ ﺟﺎﺳﺒﯽ (١٣٨٤) ﺑﺮاي ﮐﻞ اﯾﻦ ﻣﻘﯿﺎس ٠/٩٤ اﺳﺖ و ﺑﺮاي اﺑﻌﺎد اﺳﺘﻘﻼل و ﺻﻤﯿﻤﺖ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ٠/٩٠ و ٠/٨٩ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻫﺎوﺳﺘﺎد و ﻫﻤﮑﺎران (١٩٨٥) رواﯾﯽ اﯾﻦ ﻣﻘﯿﺎس را ﻧﯿﺰ ﺑﺮآورد ﻧﻤﻮدﻧﺪ. آﻧﻬﺎ ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﺑﺮاي ﮔﺮوهﻫﺎي ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه از رواﯾﯽ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ ﻃﻮري ﮐﻪ ازدواجﻫﺎي ﻣﻌﺬب از "اﻟﮑﻞ و ﻏﯿﺮاﻟﮑﻞ" و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ "ﺑﺮداﺷﺖ از ازدواج" و "ﻣﻨﻄﻘﯽ ﺑﻮدن زن و ﺷﻮﻫﺮ" را ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ ﻣﯽﮐﻨﺪ. اﯾﻦ ﻣﻘﯿﺎس ﺑﺎ ﺳﻄﺢ اﺳﺘﻨﺒﺎط ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺧﺎﻧﻮاده از ﻧﻈﺮ ﭘﺎﺳﺦدﻫﻨﺪﮔﺎن ﻧﯿﺰ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﻣﻌﻨﺎداري دارد. ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺟﺎﺳﺒﯽ (١٣٨٤) رواﯾﯽ اﯾﻦ ﻣﻘﯿﺎس ﻣﻮرد ﺗﺎﯾﯿﺪ ﭼﻨﺪ ﺗﻦ از اﺳﺘﺎدان ﻣﺸﺎوره ﮐﺸﻮر ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.