پرسشنامه ﺳﻨﺠﺶ آمادگی برای تغییر

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۱۶
ابعاد پرسشنامه ۳
سال انتشار ۲۰۰۶
نویسندگان گراهام
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

مقیاس سنجش آمادگی برای تغییر توسط گراهام (٢٠٠٦) ارائه ﺷﺪ. ﻣﻘﯿﺎس ﺳﻨﺠﺶ آمادگی برای تغییر ﺷﺎﻣﻞ ١٦ ﺳﻮال ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. پاک نژاد (١٣٩٠)، روایی این پرسشنامه را مناسب و قابل قبول و پایایی آن را به روش آلفای کرانباخ، ٠/٨٣ ذکر کرده است.

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری آمادگی برای تغییر

مبانی نظری تغییر واحد پول

پرسشنامه عوامل اجتماعی مرتبط با تغییر نگرش های جنسیتی

پرسشنامه شایستگیهای دانشجویان پرستاری برای ارایه مراقبتهای معنوی

پرسشنامه ابزار وجود برای جوانان

۱۹۸۵

مبانی نظری آمادگی برای تغییر

پروتکل مقیاس ریاضی برای کودکان MASC

پروتکل راهنمای تجدید نظر شده درمان فعال سازی رفتاری فشرده برای افسردگی

پروتکل درمان پذیرش و تعهد برای اضطراب اجتماعی

پروتکل درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد برای افسردگی