پرسشنامه ﺳﻨﺠﺶ آگاهی تغذیه‌ای، ادراکات بیماری و پیگیری رژیم غذایی در بیماران پرفشاری خون

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۲۹
ابعاد پرسشنامه ۳
سال انتشار ۱۳۹۲
نویسندگان کامران و همکاران
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

ﻣﻘﯿﺎسﺳﻨﺠﺶآگاهي تغذیه‌ای، ادراكات بيماري و پيگيري رژيم غذايي در بيماران پرفشاري خون ﺗﻮﺳﻂ کامران و همکاران(١٣٩٢) ارائه ﺷﺪ و ﺷﺎﻣﻞ ٢٩ ﺳﻮال ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻓﺮد ﺑﺎ ﭘﺎﺳﺦ دادن ﺑﻪ آن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ پيگيري رژيم غذايي، آگاهي تغذیه‌ای و ادراكات بيماري دربيماران پرفشاري خون را اندازه گيري كند.در پژوهش کامران و همکاران (١٣٩٢) براي بررسي پايايي ازشيوه همساني دروني (آلفايكرونباخ)،دونیمه سازيوكودر ريچاردسون استفاده و روايي (اعتبار) پرسشنامه مزبور به شيوه روايي محتوا وسازه‌ای بررسي گرديد. نتايج ضريب اسپيرمنبراون،آلفاي كرونباخ، گاتمنوكوذ در ريچاردسون در پرسشنامه درحدمطلوب ونشانگر رضایت‌بخش بودن پايايي اين پرسشنامه بود.

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

پرسشنامه خودبیمارانگاری

پرسشنامه عملکرد پرستاران در مراقبت از بیماران وابسته به مواد مخدر بستری

۱۳۹۳

پرسشنامه نگرش پرستاران در مراقبت از بیماران وابسته به مواد مخدر بستری

۱۳۹۳

پرسشنامه زندگی بیماران نارسایی قلبی مینه سوتا

۱۹۸۷

پرسشنامه ارزیابی تحمل مراقبت کننده از بیماران

گست

پرسشنامه ارزیابی مدیریت ارتباط با مشتری در بیمارستان ازطریق قضاوت بیماران

۱۳۹۲

پرسشنامه بررسی دیدگاه مردم درباره بیماران روانی

۱۳۸۶

پرسشنامه اروپایی رفتار خودمراقبتی بیماران مبتلا به نارسایی قلبی

۲۰۰۰