پرسشنامه ﺳﻨﺠﺶ آگاهی، مشارکت و کارایی کارکنان

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۳۴
ابعاد پرسشنامه ۳
سال انتشار ۱۳۹۲
نویسندگان باقری فشخامی
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

ﻣﻘﯿﺎس ﺳﻨﺠﺶ آگاهی، مشارکت و کارایی کارکنان ﺗﻮﺳﻂ باقری فشخامی (١٣٩٢) ارائه ﺷﺪ. ﻣﻘﯿﺎس ﺳﻨﺠﺶ آگاهی، مشارکت و کارایی ﺷﺎﻣﻞ ٣٤ ﺳﻮال ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻓﺮد ﺑﺎ ﭘﺎﺳﺦ دادن ﺑﻪ آن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ آگاهی و مشارکت کارکنان را اندازه گیری کند. اعتبار یا روایی با این مسئله سر و کار دارد که یک ابزار اندازه گیری تا چه حد چیزی را اندازه می گیرد که ما فکر می کنیم (سرمد و همکاران،١٣٩٠). در پژوهش باقری فشخامی(١٣٩٢) اعتبار محتواي اين پرسشنامه توسط اساتيد راهنما و مشاور و چند تن از افراد صاحبنظر مورد تأييد قرار گرفته است و از اعتبار لازم برخوردار مي‌باشد. و ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﻪ روش آﻟﻔﺎي ﮐﺮوﻧﺒﺎخ محاسبه شد. وی ﺿﺮﯾﺐ آﻟﻔﺎي ﮐﺮاﻧﺒﺎخ زﯾﺮﻣﻘﯿﺎسﻫﺎي آزﻣﻮن ﺳﻨﺠﺶمیزان آگاهی مدیران از وظایف مدیریت را ﺑﺪﯾﻦ ﺷﺮح ﮔﺰارش داد: زیر مقیاس آگاهی ٠/٩٠٩، زیر مقیاس مشارکت ٠/٨٦٠و زیر مقیاس کارایی ٠/٨٣٩ گزارش شد.

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری تعهد سازمانی کارکنان

مبانی نظری فلسفه اخلاقی کارکنان

مبانی نظری ارزیابی عملکرد کارکنان

پرسشنامه رضایت کارکنان از نتیجه، سرپرست و مدیریت

۲۰۰۱

پرسشنامه بررسی رابطه پایگاه اقتصادی – اجتماعی کارکنان بر ميزان مشاركت اجتماعی

۱۳۸۸

پرسشنامه عملکرد بازاریابی یک مجموعه بانکی (کارکنان)

پرسشنامه کارکنان دانشی

پرسشنامه استاندارد کارایی کارکنان

مبانی نظری بلوغ کارکنان

مبانی نظری رفتارهای انحرافی کارکنان