پرسشنامه ﺳﻨﺠﺶ اتوماسیون اداری

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۱۰
ابعاد پرسشنامه ۱
سال انتشار ۱۳۸۸
نویسندگان رنجی جیفرودی
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

ﻣﻘﯿﺎس ﺳﻨﺠﺶ اتوماسیون اداری ﺗﻮﺳﻂ رنجی جیفرودی (١٣٨٨) ارائه ﺷﺪ. ﻣﻘﯿﺎس ﺳﻨﺠﺶ اتوماسون اداری ﺷﺎﻣﻞ ١٠ ﺳﻮال ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻓﺮد ﺑﺎ ﭘﺎﺳﺦ دادن ﺑﻪ آن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ اتوماسیون اداری را می سنجد. در پژوهش (زمانی، ١٣٩٥) روایی پرسشنامه توسط اساتید و متخصصان این حوزه تأییدشده است. در پژوهش (زمانی، ١٣٩٥) پایایی پرسشنامه از روش آلفای کرونباخ٠/٨٨ به‌دست‌آمده است.

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری وفاداری حامیان مالی ورزشی

مبانی نظری وفاداری به برند ورزشی

مبانی نظری وفاداری الکترونیکی مشتری

مبانی نظری وفاداری مشتری

پرسشنامه عوامل مؤثر بر ارتقای سلامت اداری در نظام مالیاتی

۱۳۹۴

پرسشنامه بررسی رابطه شخصیت خرده فروشی، کیفیت درک شده و قصد خرید بر وفاداری مشتریان

۱۳۹۴

پرسشنامه وفاداری تماشاگران

پرسشنامه‌ وفاداری نسبت به برند

پرسشنامه وفاداری مشتریان

پرسشنامه وفاداری مشتری