پرسشنامه ﺳﻨﺠﺶ اختلالات یادگیری

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۲۰
ابعاد پرسشنامه ۵
سال انتشار ۱۹۹۳
نویسندگان بروئر و همکاران
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ اختلالات یادگیری ﺗﻮﺳﻂ ويلكات، بودا، ريدل، چابيلداس، ديفرس و پنينگتون ، ٢٠١١؛ به نقل از حاجلو و رضايي شريف، (١٣٩٠) ﺑﺮاي ﺳﻨﺠﺶ ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ مشكلات يادگيري ﻃﺮاﺣﯽ ﮔﺮدﯾﺪ. اﯾﻦ ﻣﻘﯿﺎس ﯾﮏ آزﻣﻮن ٢٠ ﺳﻮاﻟﯽ اﺳﺖ. ) .در بررسي پايايي اين پرسشنامه از دو روش همساني دروني و باز آزمايي استفاده كردند. همساني دروني كل و خرده مقياس هاي آن از طريق محاسبه آلفاي كرونباخ به اين ترتيب گزارش شده است: خواندن ٠/٨٨؛ رياضي ٠/٧١؛ شناخت اجتماعي ٠/٨٣؛ اضطراب اجتماعي ٠/٨٥؛ فضايي ٠/٧٢ و کل ٠/٩٠ و پايايي باز آزمايي اين پرسشنامه كه به فاصله زماني دو هفته اجرا گرديد و با استفاده از روش همبستگي ضريب پايايي آزمون - باز آزمون به قرار زير به دست آمد: خواندن ٠/٩٣؛ رياضي ٠/٨٧؛ شناخت اجتماعي ٠/٨٩؛ اضطراب اجتماعي ٠/٨٤؛ فضايي ٠/٨٢ و کل ٠/٩٤ روايي سازۀ پرسشنامه مشكلات يادگيري كلورادو نيز به دو شيوۀ محاسبه ضريب همبستگي پرسشنامه با خرده مقياس هاي آن و تحليل عاملي اكتشافي و تأييدي مورد تأييد قرار گرفت.

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری اختلالات شخصیت

پرسشنامه تأثیر آموزش به کمک رایانه و روش تدریس سنتی بر یادگیری درس ریاضی – نسخه دانش‌آموزان

۱۳۹۴

پرسشنامه تأثیر آموزش به کمک رایانه و روش تدریس سنتی بر یادگیری درس ریاضی – نسخه دبیران ریاضی

۱۳۹۴

پرسشنامه اختلالات روانی (SCL-۹۰)

راهبرد یادگیری خود تنظیم در دانش آموزان (SRLIS)

۱۹۹۸

پرسشنامه اختلالات رفتاری کودکان

پرسشنامه نگرش دانشجویان به یادگیری الکترونیکی

۱۳۸۶

پرسشنامه سبک یادگیری

۱۹۷۶

مبانی نظری یادگیری سازمانی

مبانی نظری اختلالات جنسی