پرسشنامه ﺳﻨﺠﺶ ارتقای شغلی کارکنان

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۴۵
ابعاد پرسشنامه ۵
سال انتشار ۱۳۹۲
نویسندگان طالبی
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

ﻣﻘﯿﺎس ﺳﻨﺠﺶ ارتقای شغلی کارکنان ﺗﻮﺳﻂ طالبی (١٣٩٢) ارائه ﺷﺪ. ﻣﻘﯿﺎس ﺳﻨﺠﺶ ﻫارتقای شغلی کارکنان ﺷﺎﻣﻞ ٤٥ ﺳﻮال ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻓﺮد ﺑﺎ ﭘﺎﺳﺦ دادن ﺑﻪ آن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ عوامل مؤثر بر ارتقای شغلی کارکنان را اندازه گیری کند. ). در پژوهش طالبی (١٣٩٢) پایایی پرسشنامه بر اساس روش آلفای کرونباخ (هماهنگی درونی) پرسش نامه استفاده‌شده است؛ که نشان می‌دهد پرسش‌نامه، از سطح پایایی خوبی برخوردار است. و ﺿﺮﯾﺐ آﻟﻔﺎي ﮐﺮاﻧﺒﺎخ زﯾﺮﻣﻘﯿﺎسﻫﺎي آزﻣﻮن ارتقای شغلی را ﺑﺪﯾﻦ ﺷﺮح ﮔﺰارش داد: زیر مقیاس انگیزش نیروی کار ٠/٧٢٥، زیر مقیاس انگیزش ذاتی کار٠/٧٤٦، زیر مقیاس اقدامات مدیریتی٠/٧٤٤، زیر مقیاس خود مدیریتی کار راهه شغلی٠/٧٠٨،کار راهه گرایی فرد٠/٧٨٢ و نشان می‌دهد پرسش‌نامه، از سطح پایایی خوبی برخوردار است.

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری تحلیل رفتگی شغلی

مبانی نظری اشتیاق شغلی

مبانی نظری فشار روانی شغلی

مبانی نظری رضایت شغلی

مبانی نظری تعهد سازمانی کارکنان

مبانی نظری فلسفه اخلاقی کارکنان

مبانی نظری ارزیابی عملکرد کارکنان

پرسشنامه رضایت کارکنان از نتیجه، سرپرست و مدیریت

۲۰۰۱

پرسشنامه بررسی رابطه پایگاه اقتصادی – اجتماعی کارکنان بر ميزان مشاركت اجتماعی

۱۳۸۸

پرسشنامه عملکرد شغلی

۱۹۸۱