پرسشنامه ﺳﻨﺠﺶ اضطراب مرگ

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۱۵
ابعاد پرسشنامه ۵
سال انتشار ۱۹۷۰
نویسندگان تمپلر
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

ﻣﻘﯿﺎس ﺳﻨﺠﺶ اضطراب مرگ ﺗﻮﺳﻂ تمپلر (١٩٧٠) ارائه ﺷﺪ. ﻣﻘﯿﺎس ﺳﻨﺠﺶ اضطراب مرگ ﺷﺎﻣﻞ ١٥ ﺳﻮال ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻓﺮد ﺑﺎ ﭘﺎﺳﺦ دادن ﺑﻪ آن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ اضطراب مربوط به مرگ را اندازه گيري كند. بررسی های به عمل آمده پیرامون اعتبار مقیاس اضطراب مرگ نشان می دهد که این مقیاس از اعتبار قابل قبولی برخوردار است. ساجینو و کلاین ١٩٩٦، ضرایب آلفای کرونباخ را برای عاملهای سه گانه ای که با روش تحلیل عوامل ویرایش ایتالیایی این مقیاس بدست آوردند به ترتیب ٠/٦٨، ٠/٤٩، ٦٠/٠گزارش کرده اند. تمپلر (١٩٧٠)، ضریب بازآزمایی مقیاس DAS را٠/٨٣ به دست آورده است. کونتی وینر و پلاچیک ١٩٨٢، اعتبار تنصیف مقیاس اضطراب مرگ را ٠/٧٦ و همبستگی هر سوال با نمره کل را از ٠/٣٠ تا ٠/٧٤ با میانگین ٠/٥١ برای افراد سالخورده و ٠/٤٤ برای گروه دانشجویان گزارش کرده اند.

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

پرسشنامه ﺳﻨﺠﺶ اهدف یشرفت

۱۹۹۷

پرسشنامه اضطراب حالتی ورزشكاران – 2 (CSAI-2)

پرسشنامه افکار اضطرابی (AnTI)

اضطراب امتحان فیلیپس

۱۹۷۹

ﺳﻨﺠﺶ موفقیت ورزشی

ﺳﻨﺠﺶ فرسودگی تحصیلی مسلش - نسخه دانشجویان

ﺳﻨﺠﺶ چک لیست میزان عزت نفس کودکان پیش دبستانی

ﺳﻨﺠﺶ سیاهه اعتیاد به تمرین - فرم کوتاه

ﺳﻨﺠﺶ رفتار کودکان پیش‌دبستانی در بازی

پرسشنامه ﺳﻨﺠﺶ جهت‌گیری اخلاقی در ورزش