پرسشنامه ﺳﻨﺠﺶ اعتماد سازمانی

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۴۸
ابعاد پرسشنامه ۳
سال انتشار ۲۰۰۰
نویسندگان ویک و همکاران
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

ﻣﻘﯿﺎس ﺳﻨﺠﺶ اعتماد سازمانی ﺗﻮﺳﻂ ویک و همکاران (٢٠٠٠) ارائه ﺷﺪ. ﻣﻘﯿﺎس ﺳﻨﺠﺶ اعتماد سازمانی ﺷﺎﻣﻞ ٤٨ ﺳﻮال ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻓﺮد ﺑﺎ ﭘﺎﺳﺦ دادن ﺑﻪ آن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ اعتماد سازمانی را بسنجد. اعتبار یا روایی با این مسئله سروکار دارد که یک ابزار اندازه‌گیری تا چه حد چیزی را اندازه می‌گیرد که ما فکر می‌کنیم (سرمد و همکاران،١٣٩٠). در پژوهش (اردلان و همکاران، ١٣٩٢) روایی پرسشنامه توسط اساتید و متخصصان این حوزه تأییدشده است. قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه‌گیری هر آنچه اندازه می‌گیرد یعنی اینکه ابزار اندازه‌گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می‌دهد (سرمد و همکاران،١٣٩٢). در پژوهش (اردلان و همکاران، ١٣٩٢) پایایی پرسشنامه از روش آلفای کرونباخ ٠/٨٨ گزارش شد که بالای ٠/٧٠ بوده و مطلوب می باشد.

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری عملکرد سازمانی

مبانی نظری رفتار شهروندی سازمانی

مبانی نظری فرهنگ سازمانی

مبانی نظری اثر بخشی سازمانی

مبانی نظری تعهد سازمانی کارکنان

مبانی نظری اعتماد عمومی

مبانی نظری ادراک سیاست های سازمانی

مبانی نظری عدالت سازمانی

مبانی نظری سکوت سازمانی

پرسشنامه عملکرد سازمانی

۲۰۱۰