پرسشنامه ﺳﻨﺠﺶ اعتماد سازمانی

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۱۸
ابعاد پرسشنامه ۳
سال انتشار ۲۰۰۲
نویسندگان مک نایت
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

ﻣﻘﯿﺎس ﺳﻨﺠﺶ اعتماد سازمانی ﺗﻮﺳﻂ مک نایت (٢٠٠٢) ارائه ﺷﺪ. ﻣﻘﯿﺎس ﺳﻨﺠﺶ اعتماد سازمانی ﺷﺎﻣﻞ ١٨ ﺳﻮال ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻓﺮد ﺑﺎ ﭘﺎﺳﺦ دادن ﺑﻪ آن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ اعتماد سازمانی را ارزیابی کند. در پژوهش (یوسفی ، ١٣٩٣) روایی پرسشنامه توسط اساتید و متخصصان این حوزه تأیید شده است. در پژوهش (یوسفی، ١٣٩٣) پایایی پرسشنامه از روش آلفای کرونباخ ٠/٩٣ به دست آمده است.

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری عملکرد سازمانی

مبانی نظری رفتار شهروندی سازمانی

مبانی نظری فرهنگ سازمانی

مبانی نظری اثر بخشی سازمانی

مبانی نظری تعهد سازمانی کارکنان

مبانی نظری اعتماد عمومی

مبانی نظری ادراک سیاست های سازمانی

مبانی نظری عدالت سازمانی

مبانی نظری سکوت سازمانی

پرسشنامه عملکرد سازمانی

۲۰۱۰