پرسشنامه ﺳﻨﺠﺶ افسردگی کودکان

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۲۷
ابعاد پرسشنامه ۵
سال انتشار ۱۹۸۵
نویسندگان کواس
مخفف CDI
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

ﻣﻘﯿﺎس ﺳﻨﺠﺶ افسردگی کودکان ﺗﻮﺳﻂ کواس (١٩٨٥) ارائه ﺷﺪ. ﻣﻘﯿﺎس ﺳﻨﺠﺶ افسردگی کودکان ﺷﺎﻣﻞ ٢٧ ﺳﻮال ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. که جهت ارزیابی نشانه هاي افسردگی در کودکان و نوجوانان استفاده می شود.آیتم هاي این پرسشنامه که از پرسشنامه افسردگی بک برگرفته شده است هر نشانه اي را که می تواند مختص افسردگی دوره کودکی باشد ارزیابی می کند . مطالعات نشان دهنده مشخصات روانسنجی خوب براي CDI است. همسانی درونی بر اساس الفاي کرونباخ٠/٨٦ است. اعتبار همزمان و افتراقی نیز مناسب گزارش شده است (لوگان و همکاران،٢٠١٣)

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مقیاس پاسخ های نشخواری در افسردگی

۱۹۸۹

پرسشنامه رفتاری کودکان (CBQ)

پرسشنامه اختلالات رفتاری کودکان

چک‌لیست سنجش میزان عزت ‌نفس کودکان پیش‌دبستانی

ﺳﻨﺠﺶ چک لیست میزان عزت نفس کودکان پیش دبستانی

ﺳﻨﺠﺶ رفتار کودکان پیش‌دبستانی در بازی

پرسشنامه رفتاری کودکان

۱۹۶۷

پرسشنامه افسردگی دانشجویان دانشگاه (USDI)

پرسشنامه افسردگی بک – ۲ (BDI-II)

پروتکل مقیاس ریاضی برای کودکان MASC