پرسشنامه ﺳﻨﺠﺶ امنیت سیستم مبادله الکترونیکی

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۲۹
ابعاد پرسشنامه ۵
سال انتشار ۲۰۰۲
نویسندگان گلاسر
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

ﻣﻘﯿﺎس ﺳﻨﺠﺶ امنیت سیستم مبادله الکترونیکی ﺗﻮﺳﻂ گلاسر (٢٠٠٢) ارائه ﺷﺪ. ﻣﻘﯿﺎس ﺳﻨﺠﺶ امنیت سیستم مبادله الکترونیکی ﺷﺎﻣﻞ ٢٩ ﺳﻮال ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻓﺮد ﺑﺎ ﭘﺎﺳﺦ دادن ﺑﻪ آن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ امنیت سیستم مبادله الکترونیکی را اندازه گیری کند. در پژوهش (امیری، ١٣٩٣) پایایی پرسشنامه از روش آلفای کرونباخ برآورد شد و ﺿﺮﯾﺐ آﻟﻔﺎي ﮐﺮاﻧﺒﺎخ زﯾﺮﻣﻘﯿﺎسﻫﺎي آزﻣﻮن امنیت سیستم مبادله الکترونیکی را ﺑﺪﯾﻦ ﺷﺮح ﮔﺰارش داد: زیر مقیاس حفاظت فنی ٠/٧١٦، زیر مقیاس کنترل امنیت اطلاعات٠/٨٠٩، زیر مقیاس امنیت درک شده٠/٧٧٨، زیر مقیاس اعتماد درک شده ٠/٨٠٠، زیر مقیاس استفاده از بورس الکترونیکی ٠/٧٣٨ و با توجه به اینکه آلفاي کرونباخ بيش از ٠/٧ محاسبه گردید، پايايي پرسشنامه مطلوب ارزيابي شد.

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری مبادله رهبر- عضو

مبانی نظری وفاداری الکترونیکی مشتری

پرسشنامه مبادله رهبر- عضو

۱۹۹۵

پرسشنامه ارائه خدمات الکترونیکی

پرسشنامه نگرش دانشجویان به یادگیری الکترونیکی

۱۳۸۶

پرسشنامه میزان پذیرش یادگیری الکترونیکی

۱۳۹۳

پرسشنامه سیستم مدیریت ارتباط با مشتری الکترونیکی

۱۳۹۳

پرسشنامه عناصر برنامه‌ی درسی در مراکز یادگیری الکترونیکی

۱۳۹۲

پرسشنامه نگرش استادان به یادگیری الکترونیکی

۱۳۸۶

پرسشنامه نگرش دانشجویان به یادگیری الکترونیکی

۱۳۸۶