پرسشنامه ﺳﻨﺠﺶ انسجام موسسه‌ای ( انسجام اجتماعی و تحصیلی)

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۲۹
ابعاد پرسشنامه ۵
سال انتشار ۱۹۸۰
نویسندگان پاسکارلا و ترنزینی
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

ﻣﻘﯿﺎس ﺳﻨﺠﺶ انسجام موسسه‌ای ( انسجام اجتماعی و تحصیلی) ﺗﻮﺳﻂ پاسکارلا و ترنزینی (١٩٨٠) ارائه ﺷﺪ. ﻣﻘﯿﺎس ﺳﻨﺠﺶ انسجام موسسه‌ای ( انسجام اجتماعی و تحصیلی) ﺷﺎﻣﻞ ٢٩ ﺳﻮال ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻓﺮد ﺑﺎ ﭘﺎﺳﺦ دادن ﺑﻪ سؤالاتی مانند: (از زمانی که به این دانشگاه آمدم روابط شخصی صمیمانه‌تری را با دانشجویان دیگر ایجاد کرده‌ام؛ تعامل بيرون از کلاس من با اساتيدم تأثیر مثبتی بر رشد فردی، ارزش‌ها و دیدگاه‌های من داشته است؟) انسجام اجتماعی و تحصیلی را اندازه گیری می کند. قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه‌گیری هر آنچه اندازه می‌گیرد یعنی اینکه ابزار اندازه‌گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می‌دهد (سرمد و همکاران،١٣٩٢). در پژوهش (محمدی و قطرئی، ١٣٩٤) پایایی پرسشنامه از روش آلفای کرونباخ ٠/٩١ به دست آمده است. لازم به ذکر است با توجه به اینکه ضريب آلفاي کرونباخ بيش از ٠/٧ محاسبه گردید، پايايي پرسشنامه مطلوب ارزيابي شد.

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری وضعیت اجتماعی - اقتصادی

مبانی نظری سرمایه اجتماعی

مبانی نظری مسئولیت اجتماعی سازمان

مبانی نظری بازاریابی اجتماعی

پرسشنامه مهارت های اجتماعی

۱۹۹۹

آزمون مهارت اجتماعی

۱۳۸۳

پرسشنامه بررسی رابطه پایگاه اقتصادی – اجتماعی کارکنان بر ميزان مشاركت اجتماعی

۱۳۸۸

پرسشنامه مهارتهای اجتماعی - فرم معلم

۱۹۸۹

پرسشنامه رشد اجتماعی

۱۹۹۰

پرسشنامه سنجش میزان هویت اجتماعی برند