پرسشنامه ﺳﻨﺠﺶ انگیزش شغلی

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۲۵
ابعاد پرسشنامه ۳
سال انتشار ۱۳۷۷
نویسندگان حبیبی
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

ﻣﻘﯿﺎسﺳﻨﺠﺶانگیزش شغلی ﺗﻮﺳﻂ حبیبی (١٣٧٧) ارائه ﺷﺪ. ﻣﻘﯿﺎسﺳﻨﺠﺶ انگیزش شغلی ﺷﺎﻣﻞ ٢٥ ﺳﻮال ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻓﺮد ﺑﺎ ﭘﺎﺳﺦ دادن ﺑﻪ آن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ میزان انگیزش شغلی را اندازه گیری کند . در پروژه‌اش (احمدی، ١٣٩٤) روایی محتوایی و صوری این پرسشنامه مناسب ارزیابی‌شده است. ضريب آلفاي كرونباخ محاسبه‌شده در پژوهش (احمدی، ١٣٩٤) براي این پرسشنامه بالای ٠/٧ (٠/٩٢٥) برآورد شد.

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری تحلیل رفتگی شغلی

مبانی نظری اشتیاق شغلی

مبانی نظری فشار روانی شغلی

مبانی نظری رضایت شغلی

مبانی نظری انگیزش پیشرفت

پرسشنامه عملکرد شغلی

۱۹۸۱

پرسشنامه انگیزش شغلی

پرسشنامه ویژگی های شغلی

پرسشنامه انگیزش شغلی

پرسشنامه استرس شغلی