پرسشنامه ﺳﻨﺠﺶ بازیابی خستگی/ خستگی مفروط شغلی

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۱۵
ابعاد پرسشنامه ۳
سال انتشار ۲۰۰۵
نویسندگان وینوود و همکاران
مخفف OFER
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

ﻣﻘﯿﺎس ﺳﻨﺠﺶ بازیابی خستگی، خستگی مفرط شغلی ﺗﻮﺳﻂ وینوود و همکاران (٢٠٠٥) ارائه ﺷﺪ. ﻣﻘﯿﺎس بازیابی خستگی، خستگی مفرط شغلی ورزﺷﯽ ﺷﺎﻣﻞ ١٥ ﺳﻮال ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻓﺮد ﺑﺎ ﭘﺎﺳﺦ دادن ﺑﻪ سوالاتی مانند (من اغلب حس می‌کنم كه در كار خود، در آخر خطم) به سنجش خستگی شغلی می‌پردازد. ). در پروژهش (جواد پور و همکاران، ١٣٩٣) روایی محتوایی و صوری این پرسشنامه مناسب ارزیابی‌شده است. قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه‌گیری هر آنچه اندازه می‌گیرد یعنی اینکه ابزار اندازه‌گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می‌دهد (سرمد و همکاران،١٣٩٠). در پژوهش (جواد پور و همکاران، ١٣٩٣) ضريب آلفاي كرونباخ محاسبه‌شده ٠/٧٢ گزارش شد. لازم به ذکر است با توجه به اینکه ضريب آلفاي کرونباخ بيش از ٠/٧ محاسبه گردید، پايايي پرسشنامه مطلوب ارزيابي شد.

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری تحلیل رفتگی شغلی

مبانی نظری اشتیاق شغلی

مبانی نظری فشار روانی شغلی

مبانی نظری رضایت شغلی

پرسشنامه عملکرد شغلی

۱۹۸۱

پرسشنامه انگیزش شغلی

پرسشنامه ویژگی های شغلی

پرسشنامه انگیزش شغلی

پرسشنامه استرس شغلی

پرسشنامه رضایت شغلی مینه سوتا